Hukuki Danışman Sektörün Öncü Kuruluşu

Ankara(Çankaya), Mersin(Yenişehir), İstanbul(Avr.)(Şişli)

QUALIFICATIONS

About the project:
A project is being conducted for reducing the barriers in access to protection services by Key Refugee Groups within the scope of providing access for them to better protection services on issues such as access to sexual health and reproductive health (SRH) services by vulnerable refugees, especially by women, adolescent girls and key refugee groups, and gender-based violence. The project is conducted between January 2018 and March 2019 with Positive Life Association, SPoD, Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association and UNFPA with the financial support of European Union Civil Support and Humanitarian Aid Office. 

The project aims to help refugees at risk meet their vital protection needs and contribute protection services mechanisms. It aims to increase access to protection services, including other key services, by reducing the barriers faced by key refugee groups in the provision of services. It takes aim at the refugees and asylum seekers, key refugee groups in Istanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Izmir, Denizli, Yalova, Adana and Hatay through 5 service units to be opened within the scope of the project.
In this context, 3 legal counsels shall be employed to work in one of the following three service units.

 

Employer Institution/Executive

City – Service Unit

Language

SPoD

Istanbul

Arabic (Plus: English)

Red Umbrella Association

Ankara

Persian (Plus: Arabic)

Red Umbrella Association

Mersin

Arabic

Proje hakkında:
Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, SPoD, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 5 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen 3 hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 3 hukuki danışman işe alınacaktır.

 
 

JOB DESCRIPTION

Basic activities and responsibilities
The legal counsel shall work within the service unit between 10.00 - 19.00 under the supervision of the service unit supervisor in coordination with the service unit he/she works in and the other 4 service units and shall reply the support line calls by providing 24 hours of service in the shift basis.

Corporate and vocational monitoring and evaluation may be carried out in order to assess the provision of service in accordance with the qualifications defined under the duties and responsibilities.

It is expected from the legal counsel to act in accordance with professional and ethical principles, free from all kinds of discrimination and stigmatization, respecting human rights, protecting the client’s right of privacy, and complying with the working environment with cross-cultural differences.

 • Providing face-to-face or by-phone individual and group consultancy to the clients on access to rights and services within his/her service unit or, in emergency cases, outside the service unit within the scope of his/her obligations of providing international protection to LGBTI, sex workers and refugees and asylum seekers living with HIV in Turkey,

 • Identifying the stakeholders to be cooperated in order to demonstrate the need in the field where he/she is working and conducting mapping studies to collaborate when necessary and updating these studies,

 • Taking steps in the direction of operating legal mechanisms in order to access the right for asylum application and to ensure the non-refoulement principle to be implemented in cooperation with the bar associations and by informing the relevant stakeholders when necessary,

 • Gathering information on refoulement cases and informing the people about their rights,

 • Providing legal support for the case by informing the service unit director in institutions outside the service unit (police stations, gendarmerie stations, refoulement centers, prosecutor’s office, etc.) in cases of emergency (detention, refoulement, arrest and conviction),

 • Providing support to the service unit manager to stay in touch with local public institutions and service providers, primarily in project cities, in case of necessity,

 • Supporting the organization of necessary meetings and training activities within the project and participating in the related activities,

 • Providing support to social workers/protection officers in case follow-ups in field of law,

 • Regularly informing the project team about the changes/new regulations that may occur in the national and international laws regarding the refugee law,

 • Providing support for the preparation of documents and materials to be published/used for human rights, access to justice and similar issues devoted to the target group within the context of the project,

 • Acting in coordination with other legal counsels working within the scope of the project,

 • Carrying out the necessary reporting of the project in communication with the project coordinator,

 • Performing other tasks instructed by the service unit manager and included in his/her job definition.

Minimum requirements and experience:

Education   

Bachelor's degree from faculty of law, being a certified attorney for providing services in Turkey,

Experience  

Minimum 2 years of work experience on field (except for internship); having comprehensive knowledge on human rights law, Turkish Law Legislation, health law, and national and international legislation on refugee law,

Language   

Please refer to the table above.

Computer Skills  

Having good command on MS Office programs (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

 

 

Additional experience and competencies:

 • It is preferable to have participated in the related projects of non-governmental organizations and to be experienced in NGO studies.

 • It is preferable to have provided legal counseling on prostitution, women, LGBTI and HIV, or work experience on this field.

 • It is preferable to know one of the languages (Persian, Arabic, English) in addition to the language knowledge required by the application center referred to in the above table.

 • Who resides or may reside in the specified city.

 • Being free to travel.

 • Having high ability to cope with stress.

 • Having teamwork skills.

 • Being able to travel and shift work is appropriate.


Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Hukuki danışman, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun gözetimi altında 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır ve vardiyalı şekilde24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Hukuki danışmanın hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Başvuranlara Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçileri ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara uluslararası koruma sağlama yükümlülükleri dahilinde hak ve hizmetlere ulaşma konusunda hizmet birimi içinde ya da gereken acil durumlarda hizmet birimi dışında, yüz yüze ya da  telefonla bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,

 • Barolarla işbirliği içerisinde ve ilgili paydaşları gereken durumlarda bilgilendirerek, sığınma başvurusu hakkına erişim ve geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuki mekanizmaları işletmek için girişimlerde bulunmak,

 • Geri gönderme vakaları ile ilgili bilgi toplamak, kişileri hakları konusunda bilgilendirmek,

 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) hizmet birimi dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, vb.) hizmet birimi yöneticisini bilgilendirerek vakaya uygun hukuki destek vermek,

 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,

 • Hukuki alandaki vaka takipleri konusunda gerekli durumlarda sosyal hizmet uzmanlarına/koruma sorumlularına destek vermek,

 • Mülteci hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,

 • Proje kapsamında çalışan diğer hukuki danışmanlar ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim   

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatlı bir avukat olmak,

Deneyim  

Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç);insan hakları hukuku, Türk Hukuk Mevzuatı, sağlık hukuku, mülteci Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,

Dil   

Lütfen yukarıdaki tabloya bakınız.

Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

 

 

İlave deneyim ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV  alanlarında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.

 • Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Farsça, Arapça, İngilizce) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Preferred Candidate

Position Information