Sosyal Hizmet Uzmanı Sektörün Öncü Kuruluşu

Ankara(Çankaya), Eskişehir(Odunpazarı), İstanbul(Asya)(Kadıköy)

QUALIFICATIONS

About the project:

A project is being conducted for reducing the barriers in access to protection services by Key Refugee Groups within the scope of providing access for them to better protection services on issues such as access to sexual health and reproductive health (SRH) services by vulnerable refugees, especially by women, adolescent girls and key refugee groups, and gender-based violence. The project is conducted between January 2018 and March 2019 with Positive Life Association, SPoD, Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association and UNFPA with the financial support of European Union Civil Support and Humanitarian Aid Office.

 The project aims to help refugees at risk meet their vital protection needs and contribute protection services mechanisms. It aims to increase access to protection services, including other key services, by reducing the barriers faced by key refugee groups in the provision of services. It takes aim at the refugees and asylum seekers, key refugee groups in Istanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Izmir, Denizli, Yalova, Adana and Hatay through 5 service units to be opened within the scope of the project.

In this context, 3 protection officers shall be employed to work in one of the following three service units.

Employer Institution/Executive

City – Service Unit

Language

SPoD

Eskişehir

Persian

Positive Life Association

Istanbul

Arabic (Plus: English)

Red Umbrella Association

Ankara

Arabic (Plus: Persian)

Proje hakkında:

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, SPoD, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında yürütülmektedir.

 Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 5 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen 3 hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 3 koruma sorumlusu işe alınacaktır.

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

Dil

SPoD

Eskişehir

Farsça

Pozitif Yaşam Derneği

İstanbul

Arapça (Ek: İngilizce)

Kırmızı Şemsiye Derneği

Ankara

Arapça (Ek: Farsça)

JOB DESCRIPTION

 

Basic activities and responsibilities

The social worker shall work within the service unit between 10.00 - 19.00 under the direct supervision of the service unit supervisor in coordination with the service unit he/she works in and the other 4 service units and shall reply the support line calls by providing 24 hours of service in the shift basis.

Corporate and vocational monitoring and evaluation may be carried out in order to assess the provision of service in accordance with the qualifications defined under the duties and responsibilities.

It is expected from the social worker to act in accordance with professional and ethical principles, free from all kinds of discrimination and stigmatization, respecting human rights, protecting the client’s right of privacy, and complying with the working environment with cross-cultural differences.

 • Providing individual support and group counselling for LGBTI, sex workers and refugees and asylum seekers living with HIV in Turkey those applied to the call center or directly to the service unit,

 • Defining the legal and psycho-social needs of refugees and performing joint work and follow-up devoted to these needs and problems,

 • Providing solution oriented communication with public and private institutions for solving the legal, health, education etc. problems of the beneficiaries and providing necessary coordination and monitoring their results,

 • Monitoring and regular reporting of critical cases,

 • Identifying the stakeholders to be cooperated in order to demonstrate the need in the field where he/she is working and conducting mapping studies to collaborate when necessary and updating these studies,

 • Identifying the existing social resources for the target group and carrying out studies for beneficiaries to benefit from these sources,

 • Organizing awareness-raising activities and sessions in coordination with the office supervisor and other team members within the scope of the needs of the beneficiaries,

 • Providing support to the service unit manager to stay in touch with local public institutions and service providers, primarily in project cities, in case of necessity,

 • Supporting and participating in the organization of necessary meetings and training activities within the project,

 • Informing the project team regularly about changes/new regulations that may occur in the protection area,

 • Providing support for the preparation of documents, materials and audio-visual or written sources to be published/used for the purpose of accessing education, sheltering, health, social aids, protection mechanisms and other services devoted to the target group within the scope of the project,

 • Acting in coordination with other social workers working within the scope of the project,

 • Carrying out the necessary reporting of the project in communication with the project coordinator,

 • Performing other tasks instructed by the service unit manager and included in his/her job definition.

 • When necessary, traveling to places that do not have a service unit and performing on site follow-up or performing case follow-up in coordination with a social worker who is in charge of the project in cities that have service units.

Minimum requirements and experience:

Education   

Bachelor’s degree from social services, child development, sociology or similar departments of universities,

Experience  

At least 2 years work experience in the field

Language   

Refer to the table above.

Computer Skills  

Having good command on MS Office programs (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

  

Skills and additional competences:

 • It is preferable to have participated in the related projects of non-governmental organizations and to be experienced in NGO studies.

 • It is preferable to have provided service as a social worker on prostitution, women, LGBTI and HIV, or work experience on this field; to have carried out case management or working experience on this field.

 • It is preferable to know one of the languages (Persian, Arabic, English) in addition to the language knowledge required by the application center referred to in the above table.

 • Who resides or may reside in the specified city.

 • Being free to travel.

 • Having high ability to cope with stress.

 • Having the ability to make effective presentations and to manage group dynamics in working with critical groups.

 • Having teamwork skills.

 • Being able to travel and shift work is appropriate.

  Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

  Sosyal hizmet uzmanı, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan gözetimi altında 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde ve vardiyalı şekilde24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

  Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

  Sosyal hizmet uzmanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran  Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel destek vermek ve grup danışmanlığı  sağlamak,

 • Mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,

 • Yararlanıcıların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

 • Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,

 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,

 • Hedef gruba yönelik mevcut toplumsal kaynakların tespitini yaparak yararlanıcıların bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde ofis sorumlusu ve diğer ekip üyeleri ile koordinasyon içerisinde farkındalık yaratma aktiviteleri ve bilinçlendirme oturumları düzenlemek,

  ?Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim   

Üniversitelerin sosyal hizmet, çocuk gelişimi, sosyoloji ya da benzeri bölümlerinden mezun olmak,

Deneyim  

En az 2 yıllık alanda iş deneyimi

Dil   

Yukarıdaki tabloya bakınız

Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

  

Beceri ve ek yetkinlikler:

 

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.

 • Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Farsça, Arapça, İngilizce) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

 •  
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

 • Koruma alanında gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardımlar, koruma mekanizmaları ve diğer hizmetlere  erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların  hazırlanmasına destek sunmak,

 • Proje kapsamında çalışan diğer sosyal hizmet uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde olarak yapmak,

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

 • Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordineli olarak vaka takibini gerçekleştirmek.

Preferred Candidate

Position Information