Muhasebe Müdürü 3S Kale Holding A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Güngören)

Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

YÖNETSEL GÖREVLER


1.      3S Kale Grubunu kurumsal kimliğine uygun olarak temsil etmek ve ekibi tarafından temsil edilmesini sağlamak. 

2.      3S Kale Grubunun kurumsal ilke, politika ve stratejilerine uygun olarak, yürürlükte olan tüm prosedür, talimat, yönetmelikleri uygulamak.

3.      3S Kale Grubu bütçe kalemleri ve imza yetkilerine uygun olarak, bölümüne bağlı tüm satın alma ve harcama kalemlerini günlük düzeyde yönetmek ve onaylamak; riskleri tespit etmek ve bağlı bulunduğu Direktör ile paylaşmak.

4.      Kendi bölümünde yüksek performans ile çalışmasını sağlamak ve performans takibi yapmak.

5.       Kendi bölümü ilgili insan kaynağı temin edilmesi sürecinde yer almak ve yetkinlik gelişimini sağlamak. Personel ile ilgili eğitim,izin,yan haklar konularını planlamak.

6.    Bölge mali işler ve bütçe/raporlama süreçleri ile ilgili olarak ekibini yönetmek, onlara gerekli desteği vermek temel yönetsel görevidir.

 

 

TEMEL OPERASYONEL SORUMLULUKLAR


 

1.       Mali İşler fonksiyonlarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için yapılması gereken tüm  muhasebe faaliyetlerini sorumlulukla yönetmek.

 

2.      3S Kale Grubunun yıllık yatırım, gelir, gider bütçelerinin kendi bölgesinde hazırlanma çalışmalarını yapmak. Bütçe vs gerçekleşme durum raporlamalarını ve analizlerini düzenli olarak gerçekleştirmek. Bütçe vs gerçekleşme ile ilgili önerileri İcra Kurullarına sunmak.

 

3.      3S Kale grubu şirketlerinin gerek faaliyetleri gerekse yatırım bütçeleri kapsamında gerçekleşen tüm iş, satın alma, gelir, gider ve sabit kıymetlerin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun muhasebeleştirilmesini sağlamak.

 

4.      Tüm mali kayıtların sağlıklı ve tam olarak tutulmasını sağlamak; kayıtların saklanması ve bilgi bankası şeklinde korunması, gereken zamanlarda yedeklerinin alındığının teyidini sağlamak.

 

5.      Şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gösteren resmi raporları, bilanço, kâr/zarar, nakit akışı tablolarını, sermaye ve ortaklar hesapları ile sonuçlarını hazırlamak. .

 

6.      Şirkete ait tüm resmi beyanların aylık ve dönemsel olarak zamanında, eksiksiz ve doğru olarak verilmesini sağlamak. SGK için verilen beyanlar, vergi dairelerine verilen geçici vergi, kurumlar vergisi, KDV, Muhtasar ve damga vergisi vb. beyannamelerini düzenletmek ve kontrol etmek.

 

7.      Mali sorumluluk merkezi mantığı çerçevesinde, şirketin SBU bazlı gelir-gider /kar-zarar  merkezleri raporlaması için şirketlerde gerçekleşen kayıtları kontrol etmek. Bölge, kar merkezi ve müşteri segment bazında bütçe ve gerçekleşen karşılaştırmalı karlılık analizlerinin periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak.

8.      Şirketin bütçelerin tutarlı şekilde konsolide edilmesini sağlamak için Bütçe Kontrol bölümü çalışmalarına destek olmak. 

9.      Yıllık iş planı takvimi çerçevesinde, bütçe ve beyanlar konusunda bölgesindeki tüm faaliyetleri yönetmek ve gerçekleştirmek. Onaylanan iş planı doğrultusunda çalışmaların gerçekleşmesini kontrol etmek ve düzenli olarak raporlamak.

10.   Şirketin her türlü borçlarının ve ödemelerinin kayıtlarının tutulması, satın almalar veya sözleşmelerle yapılan ödemeler veya personel ücretlerinin ödenmesi gibi kritik süreçlerin ödeme yönetimi işlemlerini bölgede gerçekleştirmek. Ödemeler esnasında doğan KDV, avans ve sipariş damga vergisi, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili stopaj tahakkuklarının, gerekli muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

 

11.   Şirketin gelir ve gider faturalarının kayıtlara doğru işlenmesi ile ilgili denetimler yapmak. Müşteri tahsilat ve satın alma ödeme süreçlerinin gerçekleşmesine destek vermek, müşteri ve satıcı mutabakat işlemlerini kontrol etmek.

 

12.   Müşteri risk analizlerinin sistematik olmasını sağlayarak, risk yönetimi metodlarını geliştirerek uygulamak. Risk aşımı konusunda önleyici yaklaşımlar uygulamak. Müşterilerle ilgili yaşlandırma ve vade aşımlarında vade farkı uygulamalarını gerçekleştirmek.

 

13.   Şirketin risklerini kapsayan sigorta sözleşmelerinin yapılmasına destek vermek. Sözleşmelerin takibini yapmak.  Herhangi bir hasar ya da risk gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketlerine ilk bildirimi yaparak, süreci günlük  olarak yönetmek ve sonuçlandırmak.

 

14.   Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının düzenli ve doğru tutulmasını sağlamak. Mevcut sabit kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmesi ve amortisman ayrılması,  yeniden değerleme çalışmaları, yeni alınan veya yatırım yapılan tüm sabit kıymetlerin ilk kayıtlarının muhasebede doğru yapılmasını faaliyetlerini yönetmek.   

 

15.   Şirketin imzalamış olduğu sözleşmelerin mali hükümlerine uyulmasını takip etmek ve tüm taahhütlerin zamanında ve kanuna uygun şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olmak. Sözleşme imza süreçlerinde Hukuk departmanı ile işbirliği içinde olmak. Sözleşmelerde  vergi ile ilgili kanuni sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

16.   Yatırım sonrası ticari işletmeye alınan tesislerin grup bütçe ve raporlama süreçlerine, sorumluluk ve  gelir/gider kar merkezli sistem yapılarına dahil edilmesini sağlamak ve süreci yönetmek. İlk faaliyet aylarında yerinde destek vererek, iş sistemlerinin Grubun diğer kar merkezlerinde kullanıldığı şekilde, ortak iş akışlarına ve prosedürlere uygun olarak çalışmasını sağlamak.  

17.   Sağlıklı çalışan bir maliyet muhasebesi altyapısı kurulması ve sistem kurgulanması sürecini yönetmek, çalışırlığını sağlamak. Maliyet ile ilgili kalemler konusunda tüm kar merkezleri yöneticileri ile işbirliği içinde iyileştirme ve geliştirme aksiyonlarını belirlemek. Maliyet analizlerinin bütçe vs gerçekleşme bazında yapılması ve raporlanmasını sağlamak. 

18.   Maliyet çalışmalarına istinaden yapılan bütün muhasebe kayıtlarının son kontrollerini yapmak, genel ve yönetim giderleri için dağıtım anahtarlarını belirlemek ve güncellemek. Maliyet ve karlılık yönetim raporlarının doğru, ihtiyaca cevap verecek nitelikte ve zamanında hazırlanmasını sağlamak. Maliyet raporlarını ve analizlerini İcra Kurullarına sunmak.

19.   Değişen ve gelişen faaliyet alanları ve iş yapısının gerekleri çerçevesinde muhasebe bilişim sisteminde açılması/ tanımlanması gereken yeni hesaplara karar vermek, devreye almak; değişen durumlara göre hesap planını revize etmek. Tek Düzen Hesap Planı uygulaması çerçevesinde genel muhasebe,  bütçe ve  maliyet muhasebesi hesap planlarının uyumlu olmasını sağlamak.

20.   Şirketin ERP sistemine veri giriş noktalarında yapılan kayıtların, zamanında ve doğru olarak hesaplara yansıtılması için muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. Tüm muhasebe kayıtlarının yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmasını denetlemek. Muhasebe kayıtlarını mizan ve mali tablolardan kontrol etmek, varsa düzeltmeleri yaptırmak.

 

21.   Bilgi Sistemleri bölümü ile işbirliği içinde, kendi bölgesinde bilgi, belge ve verilerin doğru akışını sağlamak ve yeni sistemler kurulmasında yönlendirici olmak. Konsolide bütçe ve gerçekleşme verilerinin doğru hazırlanması için Bütçe Kontrol bölümü ile işbirliği içinde çalışmak.

 

 

 


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Holding / Şirketler Grubu

Çalışma Şekli:

Hafta içi 08.00 - 18.00

Haftasonu (Cumartesi) -

Haftasonu (Pazar) -

Sosyal / Yan Haklar:

Yemekhane
Yakacak
Erzak Yardımı
Bayram Yardımı

Çalışan Sayısı:

100-149