Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Beşiktaş)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Bilgi İşlem

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • İş Tanımı

Lukoil Grubu’nda kullanılan SAP modüllerinin kusursuz çalışması için kullanıcılardan gelen talep ve şikayetlerinin karşılanması, gerektiğinde yeni süreç ve analizlere dayanarak SAP ‘de yapı değişikliği tasarlanması, uygulanması, yetkilendirmesi ve yeni SAP projelerinin uygulanmasında proje yönetiminden Lukoil Grubu’nda kullanılan SAP dışı sistemlerle entegrasyonun sağlanmasından sorumludur. 

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 3 yıl deneyimli,
 • Tercihen SAP proje yönetimi deneyimi bulunan,
 • SAP SD, MM modülleri hakkında deneyimli ve sertifikası bulunan, 
 • Yazılım ve geliştirme konusunda bilgi sahibi,
 • Okuma seviyesinde ABAP yazılım diline hakim,
 • En az iki SAP modülünde danışman seviyesinde bilgi sahibi,
 • SQL ve ilişkisel veri tabanı bilgisi bulunan,
 • BW, BO sistemleri hakkında bilgi sahibi,
 • İngilizce ve/veya Rusça bilen.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

SAP Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

SAP Danışmanı SAP Danışmanı Maaşları SAP Danışmanı Nasıl Olunur? SAP Danışmanı Nedir? SAP Danışmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

LUKOIL GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Amaç Lukoil Grup Şirketleri (AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş., AKPET GAZ A.Ş., (“Şirket”), çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.Şirketimiz çalışan adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,* Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,* Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,* Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, , sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.2. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü Lukoil Grup Şirketleri, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde çalışandan ayrıca izin alınacaktır. Lukoil Grup Şirketleri tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:Kimlik Verisi : Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum tarihi, medeni hal, doğum yeri, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi. İletişim Verisi : Telefon numarası, e-posta adresidir.Özlük Verisi: Personelin veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (CV, maaş bilgisi, mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, kurs/sertifika bilgileri vs.) Diğer Veriler : İlgili kişinin işe başlama tarihi, canlı görüşme tarihi vb. Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi : Video mülakat görüntüleri.Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi : Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar Lukoil Grup Şirketleri, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Lukoil Grup Şirketleri tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Kişisel verileriniz;* Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,* İşe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi ve ayrıca açık rızanız olması halinde dil bilgisinin ölçülmesi amacıyla destek aldığımız eğitim şirketleri(danışmanlık şirketleriyle,* İşe alım süreçleriyle ilgili uyuşmazlık ve davalar söz konusu olması durumunda anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarıylasayılan amaçlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde paylaşılmaktadır. 4. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Üçüncü Kişilere Aktarılması Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan nedenlerle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında işlenebilecek ve aktarılacaktır. Kişisel verileriniz;* Şirketimizin aradığı iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,* Başvurulan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,* İşe alımın gerçekleşmemesi halinde ilerleyen dönemlerde adayın oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,* Ücret skalasının belirlenmesi,* Resmi amakmalara yasal bildirimlerin yapılması,* İş sözleşmesinin kurulması amacıyla;* İşe alım sürecinde video mülakat yapılması, * İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, * İş tekliflerinin yapılması amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz yukarıda sayılı hukuki sebeplere dayanarak ve yukarıda yazılı amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak;• Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,• Referans kişiler tarafından verilen referans bilgileri,• Yazılı veya elektronik ortamda yayımlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları,• Görüntülü veya sesli olarak yapılan mülakat görüşmeleri yoluyla kişisel verileirniz işlenmektedir.6. Çalışan Adayının Sahip Olduğu Haklar Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, Lukoil Grup Şirketleri’ne başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Lukoil Grup Şirketleri başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Lukoil Grup Şirketleri’ni bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Lukoil Grup Şirketleri’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Lukoil Grup Şirketleri tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışanlara bilgilendirme yapılacaktır.

Detaylı Bilgi

AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. İş İlanları

SAP Danışmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

SAP Danışmanı SAP Danışmanı Maaşları SAP Danışmanı Nasıl Olunur? SAP Danışmanı Nedir? SAP Danışmanı İş İlanları