Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Tecrübe

4 - 25 yıl arası

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

140 başvuru

Çalışma Şekli

Dönemsel / Proje Bazlı

Tecrübe

4 - 25 yıl arası

Başvuru Sayısı

140 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Nişantaşı'nda bulunan Tekstil firmamızda görevlendirilmek üzere konusunda deneyimli, Muhasebemiz için Sorumluluk üstlenip uyum içerisinde çalışabilen, Mali müşavirimize raporlama yapabilecek çalışma arkadaşı arıyoruz. Firmamız kumaş ithalatı ve ticareti yapan 50 yıla yaklaşan bir Anonim Şirkettir. 

Aday arkadaşımızdan; satın alınan faturaların işlenmesi, İthalat evraklarının ve Banka hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, Kur farkı hesaplamalarını bilmesi, KDV, Muhtasar, SGK ve BA BS beyannamelerini düzenleyebilmesi, Müşteri mutabakatlarını yapabilmesi isteklerimiz arasındadır.

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Alacalar Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna önem vermekte ve bu kapsamda kişisel verilerinizin güvenliği için uygun olan tedbirleri almaktayız.Bu kapsamda, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki huşularda sizleri aydınlatmak istiyoruz:Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi, çalışan, çalışan adayı,ziyaretçi sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde toplanabilecek, işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:Kişisel verileriniz;• Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,• Doğru ve güncel olarak,• Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;ticari faaliyetlerimizi sürdürmek, sizlerle iletişimimizi sağlamak, sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için toplanabilecek ve işlenebilecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yerine getirilmesi amacının yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.Çalışan adaylarının verileri, şirketin menfaatine ya da müşterilerine zarar verebilecek risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek, niteliğinizin, tecrübenizin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, başvuru ve işe alım süreci hakkında sizinle iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için iletişime geçmek gibi nedenlerle mevzuatta öngörülen süre boyunca veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecek ve işlenebilecektir. Bu sürenin dolması ile birlikte kişisel verileriniz ancak olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Sürenin dolması, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması hallerinde kişisel verileriniz yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.2. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata ve Şirketin kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi usulüne uygun olarak bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile Alacalar Tekstil ve Ticaret Kollektif Şirketi Enver Alacalar ve Bilen Alacalar ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz, avukatlarımız ile ticari faaliyetimizin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı, görsel, işitsel veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, kamera kayıtları, ses kayıtları, elektronik posta, başvuru formları, sözleşmeler gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.4. Özel Nitelikli Kişisel VerilerÖzel nitelikteki kişisel verileriniz ancak açık rızanız var ise; açık rızanızın olmaması halinde ise sağlığınız ve cinsel hayatınız dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen hallerde, sağlığınıza ve cinsel hayatınıza ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlaması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir. 5. Kişisel Verilerin İmha EdilmesiKişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirkete yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.Kişisel verilerin, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi ile ilgili olarak KVKK ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya AnonimHale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Alacalar Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Detaylı Bilgi

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları