Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul(Avr.)(Beşiktaş), İzmir
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme

Başvuru Sayısı

93 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

93 başvuru

Departman

Gayrimenkul Değerleme

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  ADAY NİTELİKLERİ

 • Tercihen üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik veya Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun,
 • SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip,
 • Gayrimenkul değerleme sektöründe minimum 3 yıl tecrübeli,
 • MS Office uygulamalarına, İnvex ve banka sistemlerine hakim,
 • B Sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • İleri düzeyde İngilizce bilen.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı  pozisyonunda görev alacak çalışma arkadaşları arıyoruz.

İŞ TANIMI

 • "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)" ve "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)" düzenlemeleri çerçevesinde her türlü gayrimenkulün değerleme raporlarının hazırlanması,
 • Bağımsız ve tarafsız bir şekilde piyasa ve çevre koşullarının analiz edilmesi,
 • Gayrimenkullerle ilgili hakların hukuki durumunun analizi ve raporlaması,
 • Müşteri sözleşme/ şartnamelerine ve uluslararası değerleme standartlarına göre gelen raporların kontrol edilmesi.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nedir? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ ALESTA KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Şirketimiz; çalışan adaylarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in; birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; çalışan adaylarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun genel ilkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:Kimlik Bilgilerinizi; (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri, Fotoğraf) ve İletişim bilgileriniz ve Adresinizi; (İkamet Adresi, İş Adresi, Telefon Numarası, Mobil Telefon Numarası, e-posta Adresi); İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan ve Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,Mesleki Deneyim Bilgi ve Belgelerinizi: (Diploma, eğitim belgeleri, değerlendirme formu, mesleki yeterlik formları, sertifikaları, bitirilen kurs belgelerinizi) İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan ve Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla;Kameralar vasıtasıyla işlediğimiz Görsel Verileriniz; Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla, işlemekte ve saklamaktayız.Kişisel verileriniz, oluşabilecek kadro ihtiyacımızda yeniden değerlendirilmek üzere, bir yıl süreyle saklanacaktır. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACIŞirket, kişisel verilerin aktarılmasında, Kanun’un 5. maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddelerde yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.Kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan ve stajyer adayı başvuruları, seçme ve yerleştirme süreçleri kapsamında hizmet alınan insan kaynakları danışmanlık şirketi ve danışmanlarına, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetkili temsilciler ve avukatlara, aktarabilmektedir.VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, web sitesi ve diğer dijital yollar kullanılarak, başvuru formu, e-posta ve KEP yoluyla bilgi iletilmesi, mülakat değerlendirmesinde bizzat görüşülerek, hizmet alınan insan kaynakları şirketleri ve danışmanlarından sağlanan bilgiler ve referanslar aracılığı ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında toplanmakta ve saklanmaktadırKişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartları’nı açıklayan maddelerden;Madde. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,Madde. 5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,Madde. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması; hukuki sebeplerine uygun olarak ve özel nitelikli verilerinizle ilgili olarak açık rıza alınmak suretiyle toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Şirketimizde geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır. HAKLARINIZ Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.İlgili kişi hakları KVKK 11. maddede düzenlenmiştir.KVKK’nun 11. maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde; Başvurunuzu, Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı Çınar Apt. No. 24/13 Beşiktaş /İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya alestagd@hs01.kep.tr (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsinizBaşvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİŞirket Unvanı : Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş Telefon Numarası : +90 (212) 909 09 68E-Posta : info@alestagd.comAdres : Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Çınar Apt. No:24/13 Beşiktaş/İstanbul TürkiyeKEP Adresi : alestagd@hs01.kep.tr

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nedir? Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İş İlanları