Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Manisa(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Bitron, Otomotiv, Beyaz Eşya, HVAC ve Enerji Endüstrileri için mekatronik cihaz ve sistemlerin araştırma, geliştirme ve üretiminde lider, küresel bir şirkettir.

Bitron, Italya’ da 15 Satış ve Teknik Merkezi’ nin yanında 1 Satış Sonrası Merkezi’ ne sahiptir. Italya’ da olan üretim tesislerinin yanında İspanya, Çin, Meksika, Polonya ve Türkiye’ de olmak üzere toplam 12 üretim fabrikası bulunmaktadır. Türkiye’ de 27.000 m2 toplam alanda, 9.000 m2 üretim alanı ve 453 personeli ile üretime devam etmektedir. Bitron, Dünya çapında 7130 personele sahiptir.

Kalite, Bitron Group'un temel ilkelerinden biridir. Bitron Grubu fabrikaları ISO 9001, ISO 14001 ve üretim şekline bağlı olarak IATF 16949' a göre sertifikalandırılmıştır. Ayrıca, Alatri, Dronero, Grugliasco, Savona, Rossana ve Polanya fabrikaları da ISO 45001 sertifikasına sahiptir.


Genel Başvuru:


İlanımız 'Genel Başvuru' niteliğindedir ve belli bir pozisyon için yayınlanmamıştır.


 Firmamızın ihtiyaçları doğrultusunda niteliklerinize uygun bir pozisyon oluştuğu takdirde sizinle temasa geçileceğini bildirir, şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

 

Bitron Elektromekanik Ltd.Şti.

 

Aday Kriterleri

Lise(Mezun)
Yapıldı

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Bitron Elektro Mekanik Ltd. Şti.

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Hakkımızda

Bitron is global privately held company leader in research, development and manufacturing of mechatronic devices and systems for the Automotive, Appliance, HVAC and Energy Industries. Bitron has 16 Sales and Technical Centers and 1 After Market Center located in Italy. Besides 15 manufacturing plants located in Italy, Spain, China, Mexico, Poland, Bitron has manufacturing plant in Manisa, Turkey with 453 employees. Totally Bitron has 7130 employee all around the world.

Bitron is global privately held company leader in research, development and manufacturing of mechatronic devices and systems for the Automotive, Appliance, HVAC and Energy Industries. Bitron has 16 Sales and Technical Centers and 1 After Market Center located in Italy. Besides 15 manufacturing plants located in Italy, Spain, China, Mexico, Poland, Bitron has manufacturing plant in Manisa, Turkey with 453 employees. Totally Bitron has 7130 employee all around the world.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

BİTRON ELEKTROMEKANİK LİMİTED ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİİş başvurusunda bulunmanız halinde Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla BİTRON ELEKTROMEKANİK LİMİTED ŞİRKETİ (“BİTRON”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.İşbu “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10’üncü maddesi kapsamında şirketimiz tarafından hazırlanarak incelemenize sunulmuştur.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIBİTRON, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, ileride BİTRON ve İştirakleri nezdinde beyanlarınıza uygun olarak pozisyon açılması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi, işe alım süreçlerine ilişkin memnuniyetinizin ölçülmesi ve süreçlere dair geri bildirimlerinizin alınmasına yönelik anket yapılması ve kariyer gelişim önerilerinde bulunulması amaçları ile kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, BİTRON ve iştiraklerinin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİN AKTARILMASIKişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda; BİTRON iştiraklerine, tedarikçilerine, çalışma ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine ve yurtdışına aktarılabilecektir.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, yazılı olarak iş başvuru formunun tarafınızca doldurularak BİTRON teslim edilmesi veya gönderilmesi, değerlendirilmesi amacıyla kariyer portalları, başvuruda bulunduğunuz internet siteleri veya çalışan aday platformları vasıtasıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde ileride uygun pozisyonlar için tarafınızla iletişime geçilmesi, işe alım süreçlerine ilişkin memnuniyetinizin ölçülmesi, süreçlere dair geri bildirimlerinizin alınmasına yönelik anket yapılması ve kariyer gelişiminizin sağlanması kapsamında önerilerde bulunulması amaçlarıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır ve işlenecektir.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahipleri haklarınıza ilişkin taleplerinizi BİTRON’a yapılan İş Başvurularında/Özgeçmiş Paylaşımlarında Alınan Bilgi Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle BİTRON’a iletmeniz durumunda, şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARIBilgi ve başvuru taleplerinizi Ek-I’de belirtilen başvuru formunu doldurarak BİTRON’un OSB IV. KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. MENGÜ PEKCAN CD. NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yönlendirebilirsiniz. BİTRON taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.Verilerinizin BİTRON nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, BİTRON’a duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

Bitron Elektro Mekanik Ltd. Şti. İş İlanları

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları