Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Transportation Operations Engineer

DHL Lojistik Hizmetleri A.S.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Transportation

Transportation

Redirection Count

0-50 redirection

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Redirection Count

0-50 redirection

Department

Transportation

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Qualifications:
•Bachelor’s degree in Industrial Engineering and/or similarsciences,
•Fluent in English both written and spoken
•Advanced command of MS Excel,
•Excellent communication and organizational skills,
•Ability to build relationships and work well as part of ateam
•Residing at Istanbul (Asian side) or Gebze
Job Description:
•Performing & preparing cost models for customer transportation tenders via using cost model tool
•Making analysis on current transportation costs to provide better solution designs for new tenders
•Data analysis for customer renewals & providing efficient pricing models
•Providing alternative solution designs on current transportation network & fleet structure for customer tenders
•Following and performing the improvements on current cost model tool
•Following up and attending weekly Business Development department meetings
•Following and controlling running transportation tenders before finalization of decision.

Preferred Candidate

No experience preference
Bachelor’s(Graduate)

Ulaştırma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ulaştırma Mühendisi Ulaştırma Mühendisi Maaşları Ulaştırma Mühendisi Nasıl Olunur? Ulaştırma Mühendisi Nedir? Ulaştırma Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

DHL LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“DHL” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Hangi Tür Kişisel Verilerin İşleneceği Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Veri, bize iletebileceğiniz ad-soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, askerlik yapıp yapmadığınız, ehliyet bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, iş deneyimi bilgileriniz, telefon numaranız, e-posta ve adres bilgileriniz, gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi kapsamaktadır. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki SebebiToplanan kişisel verileriniz, çalışan adayı başvuru süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenebilecektir:ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, Şirket'in ve Şirket'le iş (istihdam) ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve iş güvenliğinin temini kapsamında;Resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisindeolan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini kapsamında; Yükümlülüklerinizin takibi, denetlenmesi ve gerekli bildirimlerde bulunulması,Hukuki ya da idari bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, bu kapsamda elde edilen ve bir mevzuatça açıkça saklanma zorunluluğu bulunmayan diğer bilgilerin de uyuşmazlık halinde kullanılabilmesi amacıyla saklanması.Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde, Şirketimiz tarafından çalışan adayı başvuru süreçlerine ilişkin olarak gerekli işe alım ve insan kaynakları faaliyetlerin yürütülmesi için meşru menfaatimiz kapsamında; Başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi,Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,İşe alım süreçlerinin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,Şirketimizin güvenlik önlemleri kapsamında görüntükayıtlarının alınması,Bir önceki işten ayrılış sebebinin değerlendirilmesi.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aşağıda sıralanan yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kişilere, belirtilen veri aktarım amaçları ile aktarılabilir:(i) Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman, hizmet/destek/danışmanlık alınan üçüncü kişi ve diğer firmalarla (örneğin, İşkur, insan kaynakları ve bordrolama hizmeti sunan şirketler) ile, (ii) Kanunen yetkili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve meşru menfaatimiz halinde bu özel kurum ve kuruluşlar ile,(iii) Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi/korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet sitesi üzerinden, elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilge/belgeler, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.Kişisel Veri Sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarınızKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirketimizin resmi websitesinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:9 Kocadağ İş Merkezi, Kavacık/Beykoz/İstanbulE-posta: dsctr.bilgiguvenligi@dhl.com

Detaylı Bilgi

Ulaştırma Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ulaştırma Mühendisi Ulaştırma Mühendisi Maaşları Ulaştırma Mühendisi Nasıl Olunur? Ulaştırma Mühendisi Nedir? Ulaştırma Mühendisi İş İlanları