GENEL NİTELİKLER

GÖREVE İLİŞKİN KRİTERLER
Yönetim Becerileri
 • Planlama ve organizasyon
 • Liderlik
 • Delegasyon
 • Karar Verme
 • İş Farkındalığı
 • Model Olma
 • Değişime ve Öğrenmeye Açıklık
 • Motivasyon Yaratma
 • İş Kalitesi
 • İşine Bağlılığı ve İlgisi
 • Ekip Çalışması
 • İnisiyatif Kullanma
 • Uyum
 • Sorun Çözme
 • Etkili İletişim
 • Kişisel Planlama ve Organizasyon

Sportif Faaliyetler Koordinatörü, işin amacıyla ilgili olarak aşağıda tanımlanan görevlerini yasal ve kurumsal mevzuat ile kurumun süreç ve talimatlarında belirlenen yetki ve esaslar çerçevesinde doğru ve zamanında yerine getirmekle sorumludur:
 

 1. K12 bütünlüğünde Okulların “Beden Eğitimi” derslerinin Programa uygun olarak yapılmasını sağlar.
 2. Okul takımlarını çalıştıracak antrenörleri öncelikli olarak Okulun Beden Eğitimi Öğretmenleri arasından seçer. 
 3. Okul takımlarının çalışmalarını izler, yönlendirir ve başarılı olmalarını sağlar.
 4.  Malzeme teminini sağlar.
 5. Mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımı ile antrenman programını yapar.
 6. Kurumun spor tesislerinin amacına uygun işletilmesinde görev alacak elemanların tespit edilip görevlendirilmesi için öneride bulunur.
 7. Okul takımlarının müsabakalarının;        
  1. Program, yer, tarih, sonuç vb. bilgilerinin okul internet sayfaları ile okullardaki bilboardlarda duyurulmasını sağlar.
  2. İl dışı veya yurt dışında yapılacaklarda otel ve yol belirlenmesine yardımcı olur.
  3. Ulaşım hizmetini koordine eder.
  4. Okuldan veya Bakanlıktan alınan avans ve harcırah işlemlerini takip eder.
  5. İl dışı veya yurtdışına gidecek takımların idareci, öğretmen, antrenör ve sporcularının belirlenerek listelenmesini sağlar.
  6. Gerektiğinde Kafile Başkanı olarak görev yapar.
 8. Görevi ile ilgili yeni yayınları, yapılan uygulamaları, bilimsel, teknolojik değişim ve yenilikleri izler, çalışmaları ve kişisel gelişimi için kullanır.
 9. Bölümü ile ilgili süreçleri değerlendirerek, süreçlerdeki etkileşim noktalarını veya bir başka süreci olumlu/olumsuz etkileyecek verileri tespit eder ve gerekli düzenleme/düzeltmenin yapılmasını sağlar.
 10. Bölümü ile ilgili faaliyetlere ilişkin yasal mevzuat ve düzenlemeleri takip eder, gerçekleşen değişiklikler doğrultusunda, uygulanan strateji ve politika hedeflerinde yapılması gereken düzenlemeleri değerlendirir ve üst yönetimi bilgilendirir.
 11. Kurum içinde oluşturulan bölümü ile ilgili komisyonlarda ve çalışma gruplarında görev alır veya bölümü adına görev yapacak kişileri belirler ve çalışmalara destek sağlar.
 12. Bölümün faaliyetleri ile ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı toplantı/etkinliklere katılır ya da ilgili çalışanlarının katılımını sağlar. Bu toplantı/etkinlikle ilgili rapor hazırlar veya hazırlatır.
 13. Bölümün faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli bilgileri, raporları, gelişmeleri ve ortaya çıkan aksaklıkları sözlü ya da yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilmesini sağlar.
 14. Bölümündeki insan, malzeme, zaman, yer vb. kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.
 15. Çalışmaların Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütülmesini sağlar.
 16. Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin prosedür, talimat, sirküler, duyuru, genelge vb. dokümanların hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlayarak ilgili kişi/bölüm/kısma aktarır.

* Pozisyon için uygun görülen yaş üst limiti 50 ' dir. 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri