Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Raporlama Uzmanı

Eko Faktoring A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

3 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimizin  Mali İşler Departmanı'nda görevlendirilmek üzere, aşağıdaki niteliklere sahip Raporlama Uzmanı aramaktayız.  

 Genel Nitelikler 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,    

Bütçe, Raporlama, Denetim ve/veya Finans bölümlerinde en az 5 yıl deneyimli,

Çok iyi derecede MS Office programlarını kullanabilen

Mali tablolar analizi, yorumlama ve raporlama konusunda bilgi sahibi,  

Genel muhasebe konularında bilgi sahibi,   

Takım çalışmasına uygun   

Analitik düşünebilme yeteneği gelişmiş,    

Disiplinli çalışmayı seven, yeniliklere ve gelişime açık,

İş Tanımı 

Aşağıdaki raporların hazırlanması ve kontrollerin yapılması,

Günlük Bilanço ve Gelir Tablosu,

Aylık Kar Projeksiyonun,

Aylık Pasif Maliyet Kontrolleri,

Aylık Faktoring Alacaklarının Getiri Kontrolü

Aylık Müşteri Karlılık Hesaplamaları

Aylık İşletme Giderlerinin Kontrol Edilmesi,

Aylık TMS Uygun Muhasebe Kayıtlarının Kontrol Edilmesi,

Aylık Kredi Karşılıklarının Kontrol Edilmesi,

Aylık Yönetim Kurulu Sunumu

Şirket Finansal Rasyoları

Aylık Kurumlar Vergisi Hesaplamasının Kontrolü,

Yıllık Bütçe Hazırlanması Revizesi ve Kontrolü,

Müşteri Temsilcisi ve Şube Performanlarının Raporlanması,

Denetim Faaliyetlerinin Muhasebe Departmanı ile Birlikte Koordine Edilmesi,

Yönetimden Gelen Diğer Veri Talepleri

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Raporlama Uzmanı Raporlama Uzmanı Maaşları Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Raporlama Uzmanı Nedir? Raporlama Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Eko Faktoring A.Ş Eko Faktoring A.Ş. müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini belirleyen en önemli unsurun personel memnuniyeti olduğunun bilincindeki, insan kaynakları politikasıyla sektörün de önemli bir yer teşkil eder. Piyasaları ve ekonomiyi yakından izleyen uzman kadrosuyla gerek kendisinin gerekse müşterilerinin muhtemel risklerini en aza indirger. Eko Faktoring A.Ş. uzman pazarlama kadrosunu, içeride çok iyi çalışan operasyon yönetimiyle destekler. Eko Faktoring A.Ş. 1994 yılında kurulmuştur. Genel Müdürlüğümüz Maslaktadır. Uzman kadrosuyla sektörde kendine iyi bir yer edinen, güvenilir ve en eski Faktoring firmalarından biridir.

Eko Faktoring A.Ş Eko Faktoring A.Ş. müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini belirleyen en önemli unsurun personel memnuniyeti olduğunun bilincindeki, insan kaynakları politikasıyla sektörün de önemli bir yer teşkil eder. Piyasaları ve ekonomiyi yakından izleyen uzman kadrosuyla gerek kendisinin gerekse müşterilerinin muhtemel risklerini en aza indirger. Eko Faktoring A.Ş. uzman pazarlama kadrosunu, içeride çok iyi çalışan operasyon yönetimiyle destekler. Eko Faktoring A.Ş. 1994 yılında kurulmuştur. Genel Müdürlüğümüz Maslaktadır. Uzman kadrosuyla sektörde kendine iyi bir yer edinen, güvenilir ve en eski Faktoring firmalarından biridir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

EKO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Eko Faktoring Anonim Şirketi (“Eko” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİEko Faktoring A.Ş., siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.Adres :Maslak Mah. Meydan Sok. Veko Giz Plaza No:3 P.K.34398 Maslak Telefon :(0212) 329 21 00Fax :(0212) 290 65 90E-posta : ekofaktoringas@hs01.kep.tr2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLEREko Faktoring A.Ş., ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası;(ii) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;(iii) Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, finansal durum, eğitim;(iv) Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri(v) Görüntü Kayıtları: CCTV kayıtları3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIEko Faktoring A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir. Mülakat süreçlerinin yürütülmesi, işe alımların yapılması CV süreçlerinin yönetilmesi CCTV kapalı devre kamera sistemine kayıt yapılması süreci4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; tedarikçiler, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler ile paylaşılabilecektir.5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİEko Faktoring A.Ş., kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 ve 6. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır. Açık rızanızın bulunması,  6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vergi Usul Kanunu,Türk Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir: Açık rızanızın bulunması, Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın, Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZİlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ekofaktoringas@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

Raporlama Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Raporlama Uzmanı Raporlama Uzmanı Maaşları Raporlama Uzmanı Nasıl Olunur? Raporlama Uzmanı Nedir? Raporlama Uzmanı İş İlanları