Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Technical Service & Laboratory Responsible

Evonik Ticaret Ltd. Şti.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Lab

Lab

Application Count

181 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

181 application

Department

Lab

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Tasks

Application Technology consultancy to customers in Turkey, and EMEA Region, in the fields of formulation and application, and during the usage of products belonging to the Evonik Business Line Health Care

 • Technical consultancy and provision of expertise for existing and potential customers, in order to secure existing business or gain new businesses for the Business Line
 • Responsible person for lab projects from all categories (customer projects / innovation projects / positioning projects) for the whole BL HC portfolio. Efficiently managing resources, coordinating safety-related activities and ensuring compliance with all Evonik ESHQ policies
 • Takeover of project related commercial tasks in accordance with the Sales Department
 • Prioritization of customer activities in collaboration with the Sales Department, in order to gain new business and increase product sales
 • Release of project relevant technical documentation before and after implementation
 • Takeover of the interface function between customer and Project Management as well as Technical Departments at all active projects
 • Independent processing of customer related problems and provision of solutions
 • On-site support of customers at development projects or in case of production problems on a regional level
 • Representation of Evonik and of the Business Line Health Care at important industry events like industry conferences, fairs, workshops etc.
 • Organization and implementation of customer workshops of the Business Line Health Care in collaboration with the Sales Department
 • Visiting important existing and potential customers in the whole region (EMEA), in collaboration with the Sales Department


Profile

 • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Chemistry or Chemical Engineering
 • Minimum 3 years of experience in the area of formulation development (hands on lab skills) as well as in the Application Technology consultancy/sales
 • Very good knowledge in the area of galenics and process technology
 • Special knowledge in oral dosage forms, tablet as well as  particle coating preferred  (EUDRAGIT®, EUDRAGUARD®)
 • Very fluent English and Turkish knowledge, spoken and written
 • Good IT knowledge and skills (Excel, Word, Outlook, Powerpoint etc.)
 • Good presentation skills, strong communication & problem-solving skills
 • Clear service mindset to ensure customer satisfaction
 • Readiness to travel upon request
 • Team player in a growing organization
 • Eager to learn the business and have a desire to improve it

Preferred Candidate

More than 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Laboratuvar Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Laboratuvar Sorumlusu Laboratuvar Sorumlusu Maaşları Laboratuvar Sorumlusu Nasıl Olunur? Laboratuvar Sorumlusu Nedir? Laboratuvar Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

You will work on exciting and challenging topics together with a team in an ultra-modern, innovative and creative environment. Intensive on-the-job training with expert colleagues guarantees you will quickly become familiar with your duties and perform them independently. Performance related pay and the opportunity for personal and professional development are of course part of the package. Since 2009 Evonik Industries AG has been certified as a family-friendly company by the German Hertie Foundation. Visit our global website www.evonik.com to learn more about Evonik.

You will work on exciting and challenging topics together with a team in an ultra-modern, innovative and creative environment. Intensive on-the-job training with expert colleagues guarantees you will quickly become familiar with your duties and perform them independently. Performance related pay and the opportunity for personal and professional development are of course part of the package. Since 2009 Evonik Industries AG has been certified as a family-friendly company by the German Hertie Foundation. Visit our global website www.evonik.com to learn more about Evonik.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMAMETNİEvonik Ticaret Limited Şirketi (“Evonik”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azamiözen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak veözgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları,işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekildeaydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.İşleme AmacıKişisel verileriniz, Evonik tarafından hizmet sunulabilmesini sağlamak amacıyla, ürünlerin satışı, teslimive ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, gümrük işlemleri, tedarik zinciri yönetimi ile lojistik faaliyetlerininplanlanması ve yerine getirilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,insan kaynağı yönetiminin Evonik tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Evonik içindegerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Evonik tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanmasıve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz kişilerin ve Evonik’inbu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması, Evonik tarafından düzenlenenorganizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.Veri Aktarımı ve Aktarım AmacıKişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına veya işbirliğiiçerisinde olduğumuz üçüncü kişilere, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına,barındırma hizmet sağlayıcılarına, kargo ve lojistik şirketlerine, hukuk bürolarına, şikayet yönetimi vegüvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketlerine, danışmanlık şirketlerine ve yurt dışında bulunangrup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Evonik tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ndebelirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan yada olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerindebelirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin AydınlatmaMetni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Saklama SüresiEvonik, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilenamaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Evonik, veri sahibiile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gereklisavunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenenzamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.Güvenlik Önlemleri ve TaahhütlerEvonik,• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve• Kişisel verilerin muhafazasınısağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerialmayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.Evonik elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasalmevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.Kanun Kapsamındaki HaklarınızKanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararıngiderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde İstasyonMahallesi İbişağa Caddesi No:14 34940 Tuzla/İstanbul adresine yazılı olarak, evonik@hs03.kep.tradresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Evonik’e daha önceden bildirdiğiniz ve Evoniksistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@evonik.com adresine iletilmesihalinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilentaleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı iseuyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsabildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.DeğişikliklerEvonik, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Evonik ’indeğişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Hayat Sigortası.

Laboratuvar Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Laboratuvar Sorumlusu Laboratuvar Sorumlusu Maaşları Laboratuvar Sorumlusu Nasıl Olunur? Laboratuvar Sorumlusu Nedir? Laboratuvar Sorumlusu İş İlanları