Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Adana(Seyhan)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Araç üstü tanker ve treyler imalatı alanında faaliyet gösteren şirketimizde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip “deneyimli kaynakçı” iş arkadaşları aramaktayız.


 • Aranan Nitelikler;
 • Kaynaklı imalat sektöründe usta kaynakçı olarak deneyim sahibi,
 • Elektrik ark kaynağı, gaz altı kaynağı ve argon (krom,alüminyum,demir) kaynağı yapabilen,
 • Tercihen Mesleki yeterlilik belgesi sahibi,
 • Tercihen farklı kalınlıklarda çelik sacları kaynak yapabilir kabiliyette olan,
 • Kesme taşı, matkap, zımpara makinesi gibi el aletlerini kullanabilen,
 • Tercihen kaynak imalat teknik resimlerini, kaynak detay ve teknik resim sembollerine hakim olan,
 • Tercihen kalite personelinden önce kendi yaptığı kaynağın kontrol ve muayenesini yapabilir kabiliyette olan,
 • Esnek çalışma saatlerine uygun,
 • Adana’da ikamet eden Kaynakçılar alınacaktır.


 • Görev Tanımı :
 • İmalata alınan ürünlerin teknik resim kurallarına göre punta ile birleştirilen yarı mamül ya da mamüllerin son kaynaklarının yapılması,
 • Yarı mamül ya da ana parça üzerine kaynatılacak parçaların imalatı ve kaynaklarının yapılması,
 • Teknik resim ile projelendirilmiş profil konstrüksiyon kesim ve kaynaklarının yapılması,
 • Argon kaynağı gerektiren ince sac, paslanmaz, alüminyum kaynaklarının yapılması,
 • Penetrasyon ve radyografik film sonuçlarına göre istenilen tamiratın raporuna bakılarak işlem yapılması,
 • Kendisinden istenilen metoda göre çalışma yapılması,

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
İlk Öğretim(Mezun), Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Kaynak Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kaynak Elemanı Kaynak Elemanı Maaşları Kaynak Elemanı Nasıl Olunur? Kaynak Elemanı Nedir? Kaynak Elemanı İş İlanları
GÜNEŞ MOTORLU ARAÇLAR

Petrol ve Ürünleri / Oto Yedek Parça ve Yan Sanayi 1+

Şirketin Aydınlatma Metni

GÜNEŞ MOTORLU ARAÇLAR SERVİS YEDEK PARÇA PETROL TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİA) VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ KİMLİK BİLGİLERİ NEDİR?1.VERİ SORUMLUSUGüneş Motorlu Araçlar Servis Yedek Parça Petrol Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“VERİ SORUMLUSU”) olarak kişisel verilerinizin gizliliği, güvenliği, hukuka uygun şekilde işlenmesini, temel hak ve özgürlüklerinizin güvence altına alınmasına ilişkin Anayasal haklarınıza azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanununa uygun olarak ve KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemin amacı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.6698 sayılı KVKK gereğince her türlü kişisel verilerinizi (kimlik, iletişim, özlük, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, lojistik, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, bilgisayar ve şirket ağına bağlı iken gerçekleştirilmiş işlemlere ilişkin kayıtlar, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, IBAN bilgileri, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veriler, SGK numarası, adres, imza bilgisi, taşıt plakası, e-mail adresi, güvenlik kamerası kayıtları) içeren her türlü bilgi ve belge Güneş Motorlu Araçlar Servis Yedek Parça Petrol Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı KVKK ve işbu kanunun atıfta bulunduğu ilgili kanun ve mevzuatlardaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetler, devam ettirebilmek açısından depolanıp muhafaza edilmektedir, üçüncü kişilere aktarılabilmekte, paylaşılabilmekte ve anonim hale getirilebilmektedir. Güneş Motorlu Araçlar Servis Yedek Parça Petrol Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak tüm bu kapsamda ilgili kanun ve mevzuat gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?Kişisel verileriniz gerekli süreçlerde kullanılmak üzere, tüm bilgi ve belgeler, ilgili tüm kanun ve yönetmelikler gereğince faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, ticari verilerin korunabilmesi ve denetlenebilmesi, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması, elektronik ortamda yer alan e-postalar, işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, hukuki ve mali işler ve benzeri ticaret ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları, muhasebe politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.C) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?Kişisel verileriniz, Güneş Motorlu Araçlar Servis Yedek Parça Petrol Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi faaliyetleri çerçevesinde amaçların yerine getirilmesi, strateji belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini için, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, hukuk, mali ve vergi danışmanları ile diğer danışmanlar, denetçiler, kuruluş veya şahıslar, SGK gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan tüm kamu kurum ve kuruluşları Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.Ç) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışması gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.D) 11. MADDEDE SAYILAN DİĞER HAKLARINIZ NELERDİR?Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin yazılı talebinizi, Zeytinli Mahallesi T. Cemal Beriker Blv. No: 673/3 Seyhan/Adana adresine ıslak imzalı olarak veya info@gunesmotorluaraclar.com adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz. Tarafımıza yazılı olarak başvurunuzdan itibaren en geç otuz gün içerisinde başvurunuz cevaplandırılacaktır. İşlem, ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep hakkımız saklıdır.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kaynak Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kaynak Elemanı Kaynak Elemanı Maaşları Kaynak Elemanı Nasıl Olunur? Kaynak Elemanı Nedir? Kaynak Elemanı İş İlanları