Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Muratpaşa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 2 years of experience

Department

Other

Other

Application Count

360 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 2 years of experience

Application Count

360 application

Department

Other

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

 • Preferably graduated from related 4-year Associate Degree departments of universities,
 • Have good written and spoken English language proficiency,
 • Emphasis on teamwork and strong communication skills,
 • Occ department experience,
 • Permit, slot and scheduling experience
 • Ready for working flexible hours on a shift basis,
 • For male candidates who have completed their military service,
 • Preferably residing in Antalya.

 

TASK DESCRIPTION

 • To ensure that the daily operation is carried out on time by working in coordination with the relevant departments of the OCC Department.
 • Minimum Associate degree in Civil Aviation is preferred,
 • Knowledge, experience and skill for the licensing of flight dispatchers required are detailed in Turkish DGCA Regulation-SHY: UHU “Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer) Lisans Yönetmeliği” and ICAO Annex 1 Personnel Licensing,
 • The applicant shall meet the medical requirements for shift work,
 • Strong knowledge of MS Office applications,
 • Good coordination and communication skills,
 • Able to work under stress and has the ability manage work load,
 • Preparing flight plans according weather reports (including METARs, TAFs, weather charts etc), NOTAMs, MEL/CDL items and other company requirements,
 • Filing ATC Flight Plan and follow up,
 • Preflight briefing of the crew,
 • Distributing flight plans and flight releases,
 • Re-routing flight as necessary, calculating appropriate fuel loads,
 • Ensuring compliance with the Company Operations Manuals.
 • Perform flight watch from departure to destination till terminate of flight.
 • Making daily permit, slot, overflight permit applications, changes and cancellations.
 • Coordination with ground suppliers and internal units.
 • Schedule planning and changes ability.
 • To take necessary measures by acting proactively and coordinating with relevant units within the scope of disruptions.
 • Filling daily schedule sheet and distribute to necessary departments.
 • Process daily operation tasks according to applicable work procedures.
 • Monitor services on timeline and get confirmations quickly.
 • Monitor flights on timeline and solve any issue immediately to avoid possible delay.
 • Other tasks in line with job scope as instructed by the Reporting Manager
 • Submitting daily reports to Ground Operations Manager.

Preferred Candidate

Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Uçuş Harekat Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uçuş Harekat Uzmanı Uçuş Harekat Uzmanı Maaşları Uçuş Harekat Uzmanı Nasıl Olunur? Uçuş Harekat Uzmanı Nedir? Uçuş Harekat Uzmanı İş İlanları
Mavi Gök Havacılık A.Ş.

Hava Taşımacılığı / Havacılık

Şirketin Aydınlatma Metni

Bu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince, sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişebilirsiniz.Kanun kapsamında;Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir.Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminden kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİKişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Azur Havacılık Anonim Şirketi tarafından, Kanun’da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda ve bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecek ve Kanun’un izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.d) ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZŞirket’imiz tarafından işlenen kişisel verilerinize aşağıda yer verilmiştir:Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Ehliyet No, Ad-Soyadı, Baba Adı, Anne Adı, Uyruğu, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İl, İlçe, Mahalle-Köy, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No) Nüfus Cüzdanının Verildiği Yer, Veriliş Nedeni, Kayıt No, Veriliş Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Önceki Soyadı, Medeni Durumu, Cinsiyeti, Askerlik durumu/statüsü Pasaport Bilgileri: Pasaport No , Pasaport Türü , Düzenlenme Tarihi, Pasaport Geçerlilik Tarihi Çalışma İzin Bilgileri: Oturum İzin Kartı , İkamet İzin KartıÖzel Nitelikli Kişisel Veri: Din Bilgisi, Kan Grubu (DHMİ Hava Sahası Giriş Çıkış İzin eski nüfus cüzdanı fotokopisinin temini ile elde edilen din bilgisi ve ehliyet fotokopisinin temini ile elde edilen Kan Grubu bilgisi)Eğitim & Deneyim Bilgileri: Öğrenim durumu-İlköğretim , Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim, Sertifika ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, özgeçmiş bilgileri-CV-, aldığı kurslar, staj bilgileri, özgeçmiş ve referanslarına ilişkin bilgiler, iş deneyimi bilgileri, kurs, seminer, diğer eğitim ve beceriler.İletişim Bilgileri: Mobil-Sabit Telefonu Numarası, E-posta Adresi, İletişim adresi, ev adresiFiziki Mekan: Güvenlik Bilgileri (İşyerine giriş-çıkış ve işyerinde bulunma sırasında alınan görüntü ve ses kayıtları Görsel/İşitsel Veriler,Özgeçmişte yer alan fotoğraflarŞirket’imiz, DHMİ girişleri için zorunlu alınan eski kimlik ve ehliyet fotokopilerinde belirtilen din bilgisi ve kan grubu bilgileri dışında, iş başvuruları kapsamında özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememektedir. Bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerinizin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz Kanun’un 5 (2) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen işleme şartlarına uygun olarak, otomatik ya da ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızdan iletilen belgeler, özgeçmişler, insan kaynakları sistemleri, başvuru formları, e-posta, anket ve değerlendirme formları mülakatlar, dış hizmet alınan istihdam veya danışmanlık şirketleri ve benzeri kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir:3.1 Kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden; 5(2) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen durumların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenecektir:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.h) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6(2) maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden veya 6(3) maddesine uygun olarak Kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir.3.2 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz Kanun’un 6(2) maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir. Açık rızanız bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5 (2) maddesinde belirtilen ve bu metnin 3. maddesinde yer verilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir:a) Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,b) Adayların başvuru, değerlendirme, referans kontrolü, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,c) İnsan kaynakları süreçlerine ilişkin raporlama, analiz, değerlendirme çalışmalarının yapılması,d) Şirket bünyesinde ve/veya grup şirketlerinde gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalandırılma,e) Yeni çalışanların işe başlangıç ve iş sözleşmesinin kurulması süreçlerinin yürütülmesi,f) İş güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması; işyeri giriş-çıkışlarının idari yönetimi, takibi ve kontrolü; ofis binalarına, bölümlerine, sistem odalarına giriş güvenliğinin sağlanması;g) Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.Kanun’un 5(2) ve 6(3) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metni ile tarafınıza yaptığımız bilgilendirme doğrultusunda ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı , Stajyer Adayı Açık Rıza Beyanı” metnini imzalamanız suretiyle alınan açık rızanıza istinaden işlenebilecektir: İşlenen Kişisel Veri ve İşleme AmacıKan Grubu Bilgileri, (ehliyet ve eski kimlik fotokopisi ile temin edilen ve DHMİ Hava Sahası Giriş Çıkış İzinleri için ehliyet fotokopisinin temini ile elde edilen Kan Grubu)Din, (eski nüfus cüzdanı fotokopisinin temini ile elde edilen ve DHMİ Hava Sahası Giriş Çıkış İzinleri İçin eski nüfus cüzdanı fotokopisinin temini ile elde edilen din bilgisi)5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIAçıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen süreç̧ ve amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla açık rızanıza istinaden veya bu metnin 3. maddesinde yer verilen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgi ve belge almaya yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, Şirket’in sınırlı sayıdaki yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerine, grup şirketlerine, Şirket’in yetkililerine ve aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilecektir.Veri Aktarılabilecek Taraflar ve Aktarım AmaçlarıKanunen Yetkili Kurumlar: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde bilgi-belge talebinin karşılanması.Şirket Yetkilileri: Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, uygulanması ve yönetimi; izleme, risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş başvurusunun değerlendirilmesi.Grup Şirketleri: İş başvurusunun değerlendirilmesi ve gelecekte doğması muhtemel iş fırsatlarından faydalandırma.Üçüncü Kişiler: Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğrulanması ve işe uygunluğun teyidi amacıyla referans kontrolü kapsamında bilgi paylaşılması.Kişisel verileriniz, açık rıza temini suretiyle veya bu metnin 3. maddesinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yurt dışına aktarılabilir.Kişisel verileriniz, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır. Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi, bu amaçlar, kapsam ve faaliyetleri dışında hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızdan alınmaktadır.6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?Kanun’un 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ,• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verilerinizin kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Düzeltilen kişisel verilerinizin ya da talebinize istinaden silinen kişisel verilerinizin, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Kanun’un uygulanması ile ilgili haklarınızı kullanmak için Şirketimize ait internet adresinde yer verilen “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızdan duyurulacaktır.• Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Barbaros Mah. Serik (E) Cad. E Blok No: 419E İç Kapı No: 2 Aksu/Antalya” veya “Yenigöl Mahallesi Serik Cad. Antalya Havalimani No:100 Muratpaşa Antalya” adresine iletilmesi.• Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun azurhavacilikas@hs05.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesiBu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI –SİLİNMESİ – YOK EDİLMESİ –ANONİM HALE GETİRİLMESİKişisel verileriniz, 2 yıl süreyle saklanacaktır. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Kişisel verilerinizin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Şirketimiz organizasyonu içerisinde veya Şirketimizden aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmiş olması için; bu verilerin, geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere işlem tarihinden itibaren 3 yıl saklanır.8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASIŞirketimiz Kanun kapsamında uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Verilerinizin doğru olmaması veya herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.AZUR HAVACILIK A.Ş.ADRES : Barbaros Mah. Serik (E) Cad. E Blok No: 419E İç Kapı No: 2 Aksu/AntalyaMERSİS NO : 0613063864800016TİCARET SİCİL NO : 51827VERGİ DAİRESİ : Antalya Kurumlar V.D. VERGİ NUMARASI : 620 057 9661AZUR HAVACILIK A.Ş. HAVAALANI ŞUBESİADRES : Yenigöl Mahallesi Serik Cad. Antalya Havalimani No:100 Muratpaşa AntalyaMERSİS NO : 0620057966100025TİCARET SİCİL NO : 84498VERGİ DAİRESİ : Antalya Kurumlar V.D. VERGİ NUMARASI : 620 057 9661

Detaylı Bilgi

Mavi Gök Havacılık A.Ş. İş İlanları

Uçuş Harekat Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Uçuş Harekat Uzmanı Uçuş Harekat Uzmanı Maaşları Uçuş Harekat Uzmanı Nasıl Olunur? Uçuş Harekat Uzmanı Nedir? Uçuş Harekat Uzmanı İş İlanları