Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Seferihisar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Güvenlik

Güvenlik

Başvuru Sayısı

134 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

134 başvuru

Departman

Güvenlik

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İzmir Seferihisar Mevkii'nde faaliyette bulunan Rüzgar Enerji Santrali'miz için aşağıdaki niteliklere sahip Güvenlik Sorumlusu alımı yapılacaktır.

Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip,

       Güvenlik mesleğinin gerektirdiği çalışabilecek fiziksel yeterliliklere sahip,

       Sektörde çalışma ve kariyer yapma istekliliğine sahip,

       Kişisel hijyen ve imajına dikkat eden, diksiyonu düzgün,

       Etkin iletişim becerilerine sahip ve takım çalışmasına yatkın,

       Üretim Santraline Giriş Çıkış Yapanları kontrol edebilecek.

       Dürüst, dikkatli ve yardımsever.

       İzmir Seferihisar’da ikamet eden veya edebilecek.

       Aktif araç kullanabilen

NOT : Firmamızda sigara içilmemesi kültürü ve kuralı vardır. Başvuru adaylarının bu    

         hususu dikkate alması tercih edilmektedir,Aday Kriterleri

Lise(Mezun)

Güvenlik Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Güvenlik Sorumlusu Güvenlik Sorumlusu Maaşları Güvenlik Sorumlusu Nasıl Olunur? Güvenlik Sorumlusu Nedir? Güvenlik Sorumlusu İş İlanları
Hakkımızda

Mert İnşaat Turizm A.Ş. Kiriş Villa Park

Mert İnşaat Turizm A.Ş. Kiriş Villa Park

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİMYH Yapı Otelcilik Turizm A.S. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIKişisel verileriniz, MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S.’nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,• Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,• Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,• Kuruma özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,• Şirketimiz ve/veya tedarikçilerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,• Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,• İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi,• Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,• Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,• Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,• Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,• Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,• Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.İşlenen kişisel verileriniz, işlenme amacına uygun bir şekilde ve mevzuatta öngörülen süre boyunca fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S. başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır.Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri ve şartları ile işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACIYukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ; yurtiçinde bulunan denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuken yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, yurt içi veya yurt dışında ilgili grup şirketleri, iştirakler ve şirketimizin yönetici ve danışmanlarına, denetçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S.‘nin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S. tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Bu kapsamda iletilen talepleriniz ; MYH Yapı Otelcilik Turizm A.S. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZYazılı olarak talepte bulunulması halinde;İnternet sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “İlkbahar Mah 607 sok. No:13 06550 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE” adresine gönderebilirsiniz.Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “myhyapi@hs01.kep.tr''adresine göndermek suretiyle iletebilirsiniz.Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.Ek : Başvuru Formu

Detaylı Bilgi

Güvenlik Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Güvenlik Sorumlusu Güvenlik Sorumlusu Maaşları Güvenlik Sorumlusu Nasıl Olunur? Güvenlik Sorumlusu Nedir? Güvenlik Sorumlusu İş İlanları