Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
42 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

55 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

55 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yatırımcı İlişkileri

 

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İstanbul Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, aşağıdaki niteliklere sahip "Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı" arayışımız bulunmaktadır.

 • Yatırımcı İlişkileri ve benzer iş alanlarında en az 3 yıl tecrübe sahibi olan
 • “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata hâkim,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarını analiz edebilecek finans bilgisine sahip,
 • MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,
 • Analitik, planlama ve organizasyon yetkinliklerine sahip
 • Kurumsal iletişim ve ilişki yönetimi becerileri yüksek,

İŞ TANIMI

 • SPK mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda şirket genelinde yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, pay sahipleri ile ilgili konularda şirket içi koordinasyonun sağlanması ve gerekli takiplerin yapılması,
 • Borsa İstanbul (BIST), Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile olan duyuruları takip etmek,  yazışmaları gerçekleştirmek, bilgi ve belge taleplerini karşılamak,
 • KAP açıklamalarının hazırlanması ve yasal süreler içerisinde sisteme girilmesinin gerçekleştirilmesi,
 • Bağımsız denetim firmasıyla ilişkileri yönetilmesi, Finansal Rapor, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanmasına ve verilerin toplanması, takibi ve analizlerinin yapılması,
 • Şirket genel kurul süreçlerinin takip edilmesi ve pay sahiplerine sunulacak dokümanların hazırlanması ve iletilmesi.
 • Şirket web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümlerinin amacına uygun olarak düzenli şekilde güncellenmesi,
 • Bireysel yatırımcılar, aracı kurum ve analistlerle gelen taleplere göre görüşmeler gerçekleştirerek etkin bir iletişim sağlamak; Şirketin hisse performansını ve finansal performansını; sosyal medyayı takip ederek şirket hakkında çıkan haberlerin ve raporların takibinin yapılmasını takip ederek üst yönetime raporlanması,

 

Aday Kriterleri

3 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
Şirketin Aydınlatma Metni

NUROL TOPLULUĞU ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve iş başvurunuz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. Açık rızanız olmadığı sürece iş başvurunuz, Nurol Topluluğu’na ait şirket ve işyerleri ile paylaşılmayacaktır. Açık rıza vermeniz halinde iş başvurunuzu görebilecek Nurol Topluluğu Şirketlerine ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Nurol Holding A.Ş. ve ilgili topluluk şirketinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, değerlendirme ve yerleştirme süreçleri için gerekli iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere; Şirket insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amacıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARIToplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda topluluk şirketlerine, hissedarlara, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, iş başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi amacıyla kariyer portalları, yazılı veya dijital ortamda yayınlanan başvuru formları, iş başvurusunda bulunanların e-posta, kargo, faks, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirket internet sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar