Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)
1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

79 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Başvuru Sayısı

79 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden tercihenİşletme ve  Endüstri Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden tercihen Endüstri Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun

TFRS / IFRS konularında tecrübe sahibi, genel muhasebe, periyodik bütçe hazırlama, kontrol ve raporlama, tek düzen hesap planı, finansal tablo yapısına hakim ve 5 - 7 yıl deneyim sahibi

İyi derece İngilizce bilgisine sahip olan

Analitik yönü ve problem çözme becerisi gelişmiş

MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen

Stratejik plan ve yıllık bütçe planlarının hazırlanması,

Bütçe kapsamında ilgili tüm departmanlarla koordinasyonun sağlanması ve tüm verinin konsolidasyonun yapılması,

Raporlama sisteminin geliştirilmesi,

Aylık bütçe ve fili karşılaştırma raporlarının düzenlenmesi ve yorumlanması,

Bütçe sapmalarının analizinin yapılması ve Yönetime raporlanması,

Yıllık ve uzun vadeli projeksiyonların oluşturulması,

Yönetim raporlarının hazırlanması, analizi ve sunumu,

Bütçe ve raporlama ile ilgili verimlilik esaslı projelerin önerilmesi, geliştirilmesi ve takibi,

Gider analizlerinin yapılması, masrafların bütçeye uygun yönetilmesinin takibi,

Finansal analizler için sistem tarafında gerekli geliştirmelerin, süreçlerin takibi ve çözümü,

Finansal Risk Yönetim Politikasının belirlenmesinde katkıda bulunulması, alacak takibinin ve diğer finansal risklerin yönetiminin bu politikaya göre gerçekleştirilmesine yardımcı olunması,

Grubun dönüşüm ve finansal süreç iyileştirme ve dijitalleşme projelerine (Değer & Maliyet Dönüşüm ve Dijital Finans vb.) öncülük edilmesi,

Finansal BT ihtiyaçlarının tespiti, bu ihtiyaçlara özgü sistemlerin işler hale getirilmesi.SAP, BW, Power BI,  ve AXAPTA  tecrübesi tercihtir.

*İş yerimiz Esenler/Koza Plaza'da faaliyet göstermekte olup servis imkanı sunmaktadır.

 


Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

SERSİM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ MUSTAFA VE İBRAHİM USTAOĞLU ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİSayın Çalışan Adayı; Sersim Dayanıklı Tüketim Malları Kollektif Şirketi Mustafa ve İbrahim Ustaoğlu şirketine Kariyer.Net sitesi üzerinden iş başvurusu yapmak üzeresiniz. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenecektir. Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda oluşturacağımız özlük dosyanızda ve kullanmış olduğumuz bilgisayar programlarında iş akdinizin sonlandığı tarihten itibaren 10 yıl süre ile saklanacak. Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda şirketimizde uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere 1 yıl süre ile saklanacaktır. Sürelerin sonunda Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak imha edilecektir.1. TANIMLAR:A. KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.B. İLGİ KİŞİ : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.C. VERİ SORUMLUSU : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.2. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.Veri Sorumlusunun Unvanı : SERSİM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ İBRAHİM VE MUSTAFA USTAOĞLUVergi / Mersis Numarası : 7630588068/0763058806800001Adresi : Anbar Serbest Bçl. Mh. Kayseri Serbest Bölgesi 12. Cad. No:17 Melikgazi/KayseriTelefon Numarası : 0352 666 03 13KEP Adresi : E-Posta Adresi : İnternet Adresi : 3. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER Veri Sorumlusu tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında ilgili kişinin işlenen/işlenecek kişisel verileri aşağıda sınıflandırılmıştır.Kimlik Bilgisi : Ad Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Irk ve Etnik Köken Bilgisi : Uyruk İletişim Bilgisi : Telefon No, Cep Telefon No, Adres, E-Posta AdresÖzlük Bilgisi : Askerlik Durum Bilgisi, Maaş Talebi, Meslek, SGK Sicil Numarası, Ücret, Yetenek - Hobi Bilgisi, Sigara Kullanım Bilgisi, Referans Bilgileri, Çalışmak İstediği İl – Bölge, Özgeçmiş Güncelleme TaririSağlık Bilgileri : Sağlık Durumu, Sağlık Problem Bilgisi, Engel DurumuMesleki Deneyim Bilgisi : Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Seminer - Kurs Bilgisi, Mezun Olduğu Okulun Adı, Eğitim Durumu, Ehliyet Durumu, Eski İşyeri Bilgisi, İş Tecrübesi, Okul Bölümü, Öğrenim Durumu, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifika Bilgisi, Sınav Bilgisi, Çalıştığı Pozisyon Bilgisi, Çalıştığı Tarih Bilgisi, Görev Bilgisi, Vardiya Bilgisi, Aktif Araç Kullanım Bilgisi4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Veri Sorumlusuna internet ortamında, yazılı, sözlü, fiziken v.s yöntemlerle ilettiğiniz kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde yine aynı Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla ve bu amaçlarla bağlantılı, orantılı, sınırlı bir şekilde işlenecektir.5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACIVeri Sorumlusu tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verileriniz üçüncü tarafa aktarılmamaktadır. Ancak kanun ve usulüne uygun talep edilmesi durumunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.6. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz; internet üzerinden başvuru formlarının doldurulması suretiyle açık rıza vermeniz durumunda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.7. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA YER ALAN HAKLARIVeri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;Sersim Dayanıklı Tüketim Malları Kollektif Şirketi Mustafa ve İbrahim Ustaoğlu’nun Anbar Serbest Bçl. Mh. Kayseri Serbest Bölgesi 12. Cad. No:17 Melikgazi/Kayseri adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle) başvuruda bulunarak;a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e. 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınız bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.Saygılarımızla,Sersim Dayanıklı Tüketim Malları Kollektif Şirketi Mustafa ve İbrahim Ustaoğlu

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı İş İlanları