Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Karaman(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Süt ve Süt Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren, büyümekte olan firmamız bünyesinde çalışacak,

  • Üniversitelerin Finans, Ekonomi, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik vb.bölümlerinden mezun,
  • İyi derecede Rusça dil bilgisine sahip, tercihen İngilizce dil bilgisine sahip,
  • MS Office programlarına, Adines (1C ) programına hakim, aktif olarak kullanabilen,
  • Sayısal ve analitik düşünme becerisi güçlü,
  • Veri analiz ve yorumlama becerisine sahip,
  • İleri derecede excel bilgisine sahip,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
  • Karamanda ikamet eden yada edebilecek olan.


İŞ TANIMI

Şirketin hedefleri doğrultusunda raporlamaların yapılması. Adines  (1C) programına verİlerin işlenmesi merkez ofis ile yazışmaların yapılması, 

Aday Kriterleri

3 - 5 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri) Rusça(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Finans Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Asistanı Finans Asistanı Maaşları Finans Asistanı Nasıl Olunur? Finans Asistanı Nedir? Finans Asistanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN/STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu: Slava Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (SLAVA SÜT)Organize Sanayi Bölgesi 11. Cad. No:8 Karaman, TÜRKİYEIGOR POLTORAK SLAVA SÜT olarak siz değerli çalışan adaylarımızın başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin ve Kişisel Verilerinin korunmasını önemsemekteyiz, Bu amaçla kişisel verilerinizin hangi metodlarla toplandığı, hangi amaçla işlendiği, hangi süre ile işlendiği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konusunda tarafınızı bilgilendirmek amacıyla iş bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.1.Hangi kişisel verileriniz toplanmaktadır?a-Kimlik: ,İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, sürücü belgesi veriliş tarihi, sürücü belgesi sınıfı,sürücü belgesi numarası, doğum yeri doğum tarihi, askerlik durum belgesi,medeni hali, çocuk sayısı,cinsiyeti, imza.b-İletişim bilgileri: ,E-posta adresi, ikametgâh adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası.,c-Özlük bilgileri: ,çalışma geçmişi, eğitim durumu, özgeçmiş, referans bilgileri, sağlık bilgileri, adli sicil kaydı,d-Mesleki deneyim bilgileri: ,Yabancı dil bilgisi, Staj, Kurs, Seminer bilgisi, Sertifika bilgisi,,e-Fiziksel mekan güvenliği kayıtları:,Kapalı devre kamera sistemi kayıtları.2.Kişisel verileriniz hangi amaçlarla toplanmaktadır?Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi. Amaçları ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.3.Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle toplanmaktadır? Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, özgeçmiş, sözlü mülakat, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, (örn: kartlı geçiş sistemleri, CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, vb. dahil) ve tarafınızdan beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.4.Kişisel verileriniz hangi hukuki sebeplerle toplanmaktadır?Kişisel verileriniz SLAVA SÜT tarafından yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta İş kanunu, İşçi sağlığı ve İş güvenliği kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ve meşru menfaatlerimiz kapsamında toplanmaktadır.SLAVA SÜT aşağıda sayılan hallerin bulunmaması halinde yalnızca açık rızanızın varlığı halinde toplamakta ve işlemektedir.a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde,c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinded) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.SLAVA SÜT kanun tarafından özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerinizi açık rızanız ile işleyebilmektedir. Ancak; SLAVA SÜT kişisel verilere karşı gösterdiği hassasiyet ve belirlediği ilkeler gereği kanunlar tarafından öngörülmedikçe özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamama ve işlememeyi tercih etmektedir.SLAVA SÜT ticari faaliyetlerin devamı için zorunlu olmadığı müddetçe özel nitelikli kişisel verilerinizin işlememeyi tercih etmektedir. Herhangi bir zorunluluk durumunda ise yalnızca açık rızanızın varlığı halinde ve rızanın sınırları dahilinde işlemektedir.5.Kişisel verilerinizin aktarımı.Kişisel verileriniz, iş sözleşmesinin kurulmasından önce yalnızca adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde yetkili kişi veya kurumlara aktarılmaktadır. Ve Açık rızanızın varlığı halinde açık rızanızda izin verilen sınırlarda yurt dışına aktarılmaktadır.6.Kişisel verileriniz ne kadar süre ile saklanmaktadır?Kapalı devre kamera sistemi kayıtları 15 gün süre ile saklanmaktadır ve otomatik olarak imha edilmektedir.Ayrıca başvurunuza ilişkin diğer verileriniz iş sözleşmesi akdedilmesi halinde; iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ise başvurunuzdan itibaren 6 ay süre ile saklanmaktadır. Saklama süresi dolmuş veriler ise 6 aylık periyotlar halinde imha edilmektedir.7.Kişisel verilerinizle ilgili kullanabileceğiniz haklarınız nelerdir?Kişisel verilerinize ilişkin;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.8.Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru formu aracılığıyla;Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Organize Sanayi Bölgesi 11. Cad. No:8 Karaman, TÜRKİYE adresiine posta yolu ile ileterek,• Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte SLAVA SÜT’e bizzat başvurarak,• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle slavasuturunleri@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,• İlgili Kişi tarafından SLAVA SÜT’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@slavasut.com.tr adresimize göndererekSLAVA SÜT’e iletebilecektir.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Slava Süt’e iletmeniz durumunda Slava Süt talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Slava Süt, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.Slava Süt tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Yakacak, Bayram Yardımı.

Finans Asistanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Asistanı Finans Asistanı Maaşları Finans Asistanı Nasıl Olunur? Finans Asistanı Nedir? Finans Asistanı İş İlanları