Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Kartepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

High Level Manager

Department

Quality

Quality

Application Count

173 application

Job Type

Full-Time

Position Level

High Level Manager

Application Count

173 application

Department

Quality

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION


SNOP, part of FSD Group headquartered in France, is international company working in automotive sector. We are looking for“QUALITY MANAGER” for Izmit/Kocaeli plant. Our expectations are;


* ONLY ENGLISH APPLICATION WILL BE CONSIDERED


QUALIFICATIONS

 • Bachelor's degree from related Engineering Departments,
 • Minimum 10 years management experience in Automotive Industry,
 • Strong understanding of the IATF 16949 and ISO14001,
 • Experience and knowledge of quality tools (APQP, PPAP, FMEA/CP, SPC, MSA, 8D)
 • Ability to perform process audits (FIEV, VDA),
 • Knowledge and experience of Renault specific requirements is strong asset
 • Understanding of technical drawings,
 • SAP knowledge is asset,
 • 3D measurement equipment and methods knowledge is asset,
 • Professional knowledge of MS applications 
 • Fluency in English both in verbal and written,
 • Pro- active, quality and result, change and improvement oriented,
 • Planning, organization and problem-solving skills,
 • Team management, coaching and leadership experience,
 • No military obligations for male candidates,

JOB DESCRIPTION

 

 • Exhibit leadership skills and actively manage team-oriented activities promoting a positive working environment,
 • Develop the company quality system in line with Group system and customer requirements,
 • Deal the claims of quality of customers and ensure the implementation of immediate actions and conservatory measures,
 • Ensure the implementation , the follow up and checking the efficiency of the plans of corrective actions of no conform products,
 • Manage all supplier quality process,
 • Follow-up the company KPI's and animate the improvement actions,
 • Supervise all control activities and audit (internal and external),
 • Lead the new project activities,
 • Define, staff, and develop quality organization,
 • Cooperate with group companies and prepare periodic reports,
 • Integrate new quality techniques and methodologies,
 • Define investment plan of Quality department,
 • Implement on site the ISO 14001 -environmental policy -defined by Group,

Preferred Candidate

More than 10 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Graduate)
Completed
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Kalite Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Müdürü Kalite Müdürü Maaşları Kalite Müdürü Nasıl Olunur? Kalite Müdürü Nedir? Kalite Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

Snop İzmit Metal San. Tic. A.Ş.Who is SNOP?SNOP, is member of FSD GRUOP, is a tier one supplier in automotive industry specialized in cutting, established 2008, stamping and assembling of components used in body white, doors, openings and safety structures. Thanks to its technical advance in product industrialization, SNOP became a major actor for all main car makers.Today, SNOP employs about 6200 people in Europe, China, Russia and Morocco for a turnover of 900 M €.Which strategy?Our strategy is to continuously reinforce our position towards the global car makers, support our customers in their purchasing policy, enhance the skills and expertise of our employees and increase our profitability.Consequently, we are tending to follow our customers in their international developments.

Snop İzmit Metal San. Tic. A.Ş.Who is SNOP?SNOP, is member of FSD GRUOP, is a tier one supplier in automotive industry specialized in cutting, established 2008, stamping and assembling of components used in body white, doors, openings and safety structures. Thanks to its technical advance in product industrialization, SNOP became a major actor for all main car makers.Today, SNOP employs about 6200 people in Europe, China, Russia and Morocco for a turnover of 900 M €.Which strategy?Our strategy is to continuously reinforce our position towards the global car makers, support our customers in their purchasing policy, enhance the skills and expertise of our employees and increase our profitability.Consequently, we are tending to follow our customers in their international developments.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARI/BAŞVURANLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA DAİR AYDINLATMA MEKTUBUİşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verileri toplanmak, kaydedilmek, yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmak dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde işlenecek olan ilgili kişiyi bilgilendirmek ve böylelikle veri sorumlusu sıfatını haiz olan Snop İzmit Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde esasları belirlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere düzenlenmiştir.1. Veri Sorumlusu ve KimliğiVeri sorumlusu, merkezi "Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2. Cadde No: 15 Kartepe/Kocaeli" adresinde bulunan, Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 17545 sicil numarası ile kayıtlı bir Türk anonim şirketi olan Snop İzmit Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir ("Veri Sorumlusu"). 2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiVeri Sorumlusu kişisel verilerinizi kanunlarda açıklandığı çerçevede, hukuken tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirme ve/veya gerçekleştirdiği iş kapsamında; başta ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi olması olmak üzere KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplayabilecektir.3. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme AmaçlarıVeri Sorumlusu'nun bünyesinde bulunan, başta İnsan Kaynakları olmak üzere departmanların çeşitli süreçleri kapsamında, çalışan adaylarına ait farklı veri kategorileri ve buna bağlı olarak kişisel verileri, bu süreçlerin yerine getirilebilmesi adına işlenebilecektir. Bunlar:• İşe alım/çalışan adayı değerlendirme süreci kapsamında ve Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi ile Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda çalışan adaylarının; kimlik bilgileri kategorisindeki ad ve soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. Kimlik no., cilt no, aile sıra no, sigorta sicil numarası bilgileri; iletişim kategorisindeki adres, e-posta, telefon numarası bilgileri; mesleki deneyim kategorisindeki diploma, gidilen kurs, meslek içi eğitim, sertifika ve çalışma deneyimi bilgileri; özlük bilgileri kategorisindeki özgeçmiş (CV) bilgileri; diğer bilgiler kategorisindeki fotoğraf, hobiler, CV'de bulunabilecek diğer bilgileri, talep edilen iş-brüt/net ücret, işe başlanabilecek olan tarih, başka bir görev kabul edip etmeme, vardiyalı çalışma, askerlik durumu, oto ehliyet, referanslar, öğrenim durumu ve kullanılan bilgisayar programlarına ilişkin bilgileri; sağlık bilgileri kategorisindeki engellilik durumuna ait bilgileri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, boy-kilo, sigara kullanımı, konjenital ve kronik hastalıklar bilgileri; siyasi düşünce bilgileri kategorisindeki siyasi parti üyeliği bilgisi; dernek üyeliği kategorisindeki dernek üyeliği bilgileri; vakıf üyeliği kategorisindeki vakıf üyeliği bilgileri; sendika üyeliği kategorisindeki sendika üyeliği bilgileri; ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileri ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ve finans bilgileri kategorisindeki mali durum, gelir ve borç ilişkilerine dair bilgileridir.Veri Sorumlusu yukarıda belirtildiği şekilde topladığı kişisel verilerinizi yine yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki ortamda tutmak ve/veya veri tabanına kaydetmek suretiyle muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, KVKK'nın ve diğer her türlü mevzuatın izin verdiği çeşitli faaliyetler ile işleyebilecektir.Kişisel verileriniz, KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar ile belirtilen ilkeler çerçevesinde, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; doğru ve güncel olarak; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, herhangi bir şekilde yurtiçinde ve yurtdışında aktarılmayacaktır.Fakat kanunen zorunlu olarak öngörülen diğer durumlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksadıyla, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yetkili kurumlar ile paylaşılabilir.5. İlgili Kişinin KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKVKK’nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, ilgili kişi sıfatıyla KVKK'nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız çerçevesinde Veri Sorumlusu'na başvurarak:i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,iv. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,vi. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,vii. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan v. ve vi. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,viii. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veix. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için talepleriniz yazılı olarak "Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2. Cadde No: 15 Kartepe/Kocaeli" adresine veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu'na iletilmelidir. Bu doğrultuda yapılan başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.İşbu metin kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine dair her türlü işlem ile ilgili olarak veri sorumlusu ve kimliği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ilgili kişinin KVKK'nın 11. maddesinde sayılan haklarına ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından açıkça bilgilendirildiğinizi ve böylelikle Veri Sorumlusu'nun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıkça kabul ve beyan etmektesiniz.İşbu metin KVKK ve diğer ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Veri Sorumlusu tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yenilenebilir veya değiştirilebilir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

SNOP İZMİT METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş İlanları

Kalite Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Müdürü Kalite Müdürü Maaşları Kalite Müdürü Nasıl Olunur? Kalite Müdürü Nedir? Kalite Müdürü İş İlanları