Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Agronomist - South East Region

Socotab Yaprak Tütün San. Ve Tic. A.Ş.

Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Batman
3 gün önce güncellendi

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Department

Operations

Operations

Application Count

999+ application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Application Count

999+ application

Department

Operations

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Socotab Yaprak Tütün is one of the leading oriental leaf Tobacco merchants in the world, supplying quality, compliant oriental tobacco to the world’s top cigarette manufacturers and is looking for an ambitious and motivated candidate to join Operations team as an Agronomist to take part in our Sustainable Tobacco Production program in South East Region of Turkey.

Qualifications

·         M.Sc. in Agriculture Engineering, agronomy, preferably in field crops, plant protection or soil science

·         Min. 3 years of relevant experience in agricultural business and contract farming preferred

·         MS Office (Excel, PowerPoint, Word and Outlook)

·         High level of planning & organisational ability

·         No travel restrictions domestic or abroad

·         Active driving licence, ability to travel when necessary

·         High command of English both written & verbal

 

Key Accountabilities

·         A key member and driver of sustainability programs

·         Builds project requirements and follow up and does performance analyses

·         Implements agronomy programs according to predetermined overall objectives and expected results to satisfy Socotab goals and customer expectations

·         Represents and communicates the company’s agronomy activities to external parties where required

·         Provides supervision to Project Farms, Field Trials, Cost of Production and Training 

·         R&D

·         Budget preparation and follow up

·         Monitors progress made on program activities in collaboration with Agronomy Team

·         Maintains relationships with key program partners and customers

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)
Class B

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Socotab Yaprak Tütün San. ve Tic. A.Ş.

Socotab Yaprak Tütün San. ve Tic. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİSocotab Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“SYT”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu bilgilendirme metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizlere bilgi vermek ve onayınızı almak istiyoruz.1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz sorumlu çalışanları; ana firmamız Socotab Frana, Socotab Grup bünyesindeki diğer şirketler ve iş ortağımız Universal Leaf Tobacco (“ULT”) çalışanları ya da bu şirketler tarafından görevlendirilen kişiler; Socotab ve ULT internet siteleri; mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca Şirketimiz, Socotab Frana Grup ve ULT ile işbirliğiniz devam ettiği sürece kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecek; ve ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, basılı ve/veya elektronik olarak saklanacaktır. Kişisel verilerinizin korunması, güvenliğinin sağlanması ve saklama gerekliliklerine uygunluğun devamı için her türlü teknik ve yönetimsel önlem alınacaktır.Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:- Şirket faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi,- SYT, Socotab Frana Grup ve ULT şirketlerinin ve SYT ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,- Şirket faaliyetlerinin SYT, Socotab Frana Grup ve ULT politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,- Şirket ile herhangi bir ticari ilişki ya da iş veya hizmet ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ilgili sözleşme tekliflerinin, sözleşmelerin ilgili mevzuata ve Şirket politikasına uygun şekilde ifa edilebilmesi,- Tütün üretiminin sürdürülebilirliğine, adil çalışma şartları ve iyi tarım uygulamalarına yönelik faaliyetlerin planlanması ve uygulanması,- Müşterilere sunulabilecek toplu anonim raporların oluşturulması,- Şirket faaliyetlerinin SYT, Socotab Grup ve ULT prosedürleri ve ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması için yapılan iç ve dış denetimlerin gerçekleştirilmesi,- Tütün üretimi süresinde ürün ya da hizmet teminine yönelik taşeron ve tedarikçi yönetimi,- Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında önlemlerin alınması, işyeri güvenliği ve sağlığının korunması,- Şirket güvenliğinin kamera yöntemi ile sağlanması,- Çalışan adaylarının iş görüşme ve işe alım sürecinin yürütülmesi,- Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuatlar gereğince bilgi verilmesi 2. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, ilgili yasal hükümler ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; ana firmamız Socotab Frana’ya, Socotab Grup bünyesindeki diğer şirketlere ve ULT’ye, danışmanlarımıza, hissedarlarımıza, denetçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, destek hizmeti kuruluşlarına ve diğer anlaşmalı kuruluşlara kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.MADDE 8-Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.(2) Kişisel veriler;a) 5. maddenin ikinci fıkrasında,b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Bunula birlikte, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılması yukarıdaki 6. maddede belirtilen hallerden birinin varlığı ve KVKK’nın 9. maddesi uyarınca;a. Yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, b. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurumun izninin bulunması hallerine bağlıdır.Yurtdışına aktarım; Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurumca belirlenerek ilan edilir. Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurumun izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıMADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıMADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.4. Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin otomatik işlemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı ve yazılı olarak aşağıda belirtilen posta, faks veya kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Talepleriniz 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza talebinizin sonucu bildirilecektir.Socotab Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ilişkin talepleriniz için iletişim adreslerimiz aşağıdaki şekildedir:Adres : Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Ulucak İzmir Caddesi, No: 87, 35735, Kemalpaşa, İzmir/TürkiyeTelefon : ……………..

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Ziraat Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur? Ziraat Mühendisi Nedir? Ziraat Mühendisi İş İlanları