Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Diyarbakır
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

82 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

82 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Şirketimiz Spot Tekstil bünyesinde çalışacak, Karadeniz Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da bulunan fason üretici işletmelerimizde görev yapacak Üretim Uzmanı aramaktayız;


İŞİN TANIMI :
Bölgede yapılacak fason üretimin tüm aşamalarını  kesimden sevkiyata kadar takip/kontrol edilmesi ve raporlamasının yapılması,


GEREKLİ NİTELİKLER :

  • En az 5 yıl üretim tecrübesi olan,
  • Fason üretim yönetimine hakim,
  • Konfeksiyon üretim süreçlerinde (kesim, dikim, kalite, baskı, nakış) tecrübeli,
  • İhracat müşterisini tanıyan,
  • En az lise, tercihen yüksek okul / üniversite mezunu,
  • Araç kullanabilen. 


Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
B sınıfı

Üretim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Uzmanı Üretim Uzmanı Maaşları Üretim Uzmanı Nasıl Olunur? Üretim Uzmanı Nedir? Üretim Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDAÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 1. Aydınlatma Metni Kapsamı ve Veri Sorumlusu KimliğiVeri sorumlusu sıfatına sahip, 10002. Sok. No:10, 35620 AOSB/Çiğli/İzmir adresinde mukim, 0781048313000001 mersis numaralı Spot Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olan işbu Aydınlatma Metni ile Şirket’e iş başvurusu yapmak amacıyla paylaştığınız ve özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. Maddesi kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.Buna göre, kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu olarak Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir. İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin işlenme şartları, sebepleri, yöntemleri, amaçları, kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler ve haklarınıza ilişkin bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.2. İşlenebilecek Kişisel VerilerinizŞirketimiz ile iş başvurusu yapmak amacıyla paylaştığınız ve özgeçmişinizde yer alan kimlik (Ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, fotoğraf, doğum tarihi, doğum yeri), iletişim (Adres, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri), eğitim (Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz, okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi, transkript, dil test sonuçları), iş deneyimleri (Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi, firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), çalışma durumu ve unvanınız veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı diğer belgeler), özel nitelikli kişisel veriler (Özgeçmişinizde yer verdiğiniz engelli olma durumunuz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiyet nedeniniz, adli sicil kaydınız), görsel ve işitsel verileriniz (Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları), referans bilgileri (Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen bilgiler veya Şirket tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler), işe alım test sonuçları gibi verileriniz Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.Referans olarak gösterdiğiniz gerçek kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.3. Kişisel Verilerinizin İşlenme AmaçlarıŞirketimiz ile iş başvurusu yapmak amacıyla paylaştığınız ve özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz; Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; iş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında başvuru sürecinizin yürütülmesi, mesleki bilginizin ölçülmesi, meslek yaşantınız hakkında bilgi edinme, başvurduğunuz pozisyon ile ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde kısa ya da uzun vadede Şirketimizde uygun bir pozisyon açılması halinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi, işe alınmanız halinde özlük dosyanızın oluşturulması amaçlarıyla işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma AmaçlarıKişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelerine uygun olarak, yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” dahilinde, gerekli idari ve teknik güvenlik önlemleri doğrultusunda, gizlilik yükümlülüğü altında olan hissedarlarımız, Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecek, yetkili çalışanlarımız aracılığıyla işlenebilecektir.5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın YöntemiKişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz iş başvurusu formları, iş arama platformları, e-posta, kargo, referans veya sair yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişiniz aracılığıyla, istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla, video konferans, telefon gibi araçlarla, mülakat sırasında, işe alım testleri aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız aşağıdaki gibidir.a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen belirlediği diğer yöntemlerle profil sayfamızda belirtilen web sitemizden erişebileceğiniz Başvuru Formu doldurup imzalayarak Spot Tekstil’e ücretsiz olarak iletebilirsiniz.Buna göre bu başvuru formu doldurulduktan sonra;a. Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile 10002. SK. NO:10, 35620 AOSB/ÇİĞLİ/İZMİR adresine iletilmesi,b. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ‘spottekstil@hs03.kep.tr’ adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,c. İlgili kişi tarafından Spot Tekstil’e daha önce bildirilen ve Spot Tekstil’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ‘kvkk@spottekstil.com’ e-posta adresine elektronik posta ile gönderilmesi yollarından biri ile başvuru yaparak haklarınızı kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtilen başvurunuzun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda,• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,• Talep konusubilgilerini belirtmeniz zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, gerekli olması halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirket başvurunuzda belirtilen talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını tercihinize göre yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir.Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimiz cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişiler Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız vardır.Kişisel veriler ile ilgili Şirketimiz işleyiş ve uygulamaları hakkında detaylı bilgilere profil sayfamızda belirtilen web sitemizden erişebileceğiniz Şirketimiz ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. SPOT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı Bilgi

SPOT TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. İş İlanları

Üretim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Uzmanı Üretim Uzmanı Maaşları Üretim Uzmanı Nasıl Olunur? Üretim Uzmanı Nedir? Üretim Uzmanı İş İlanları