Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Test Automation Engineer

TesterYou

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara, İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)

Remote

Remote

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Technology

Technology

Application Count

352 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

352 application

Department

Technology

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Job Description

A Test Automation Engineer (TAE) is a software developer who develops software for testing: tools, frameworks, and automated tests. TAE's focus primarily on automation for running tests quickly and repeatedly.

A great TAE is a software tester by trade, is passionate about software quality and at the same time is tech-savvy and has the right mix of technical skills.


Roles & Responsibilities

 • Design, build and maintain test automation solutions that are robust and scalable
 • Ensuring integration between test automation solution and development cycle through building CI/CD pipeline, reporting and defect tracking process
 • Building, customizing, deploying, and managing the environment/ test automation frameworks
 • Be the advocate for software quality, maintainability, testability
 • Researching, establishing new technologies and tools
 • Being visible, representative, communicative and if necessary, challenging everyone in the team on behalf of quality


Qualifications

 • Graduated from (a program of 2 years or more) Programming, Computer Engineering, Mathematics, Electrical/Electronics Engineering, Industrial Engineering and other related disciplines 
 • At least 1 year of development or test automation development experience,
 • Familiar with test automation tools like Selenium Webdriver, Puppeteer, Codeceptjs, Appium
 • Basic programming skills in at least one of high level prgramming languages (Java, Javascript, Python, C#, etc.)
 • Being familiar with Git workflow
 • Experience on Linux, Docker and DevOps practices
 • Experience on CI/CD Automation solutions like Jenkins, Azure DevOps, CircleCI etc.
 • Proficient knowledge of database concepts (Oracle, SQL, mongoDB, Cassandra), product design, data design
 • Comprehensing object oriented design concepts
 • Desire to have a career on software testing
 • Adopting preventative/shift-left testing approach by looking from a wider testing perspective
 • Intermediate level of English (Especially writing proficiency)
 • No military obligations for male candidates (or at least 2 years of exemption)

Preferred Candidate

More than 1 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
Completed, Delayed, Exempt

Test Otomasyon Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Test Otomasyon Mühendisi İş İlanları
TesterYou

Bilişim / Yazılım 2+

Hakkımızda

TesterYou is a dedicated software testing services company, adapting and transforming its clients to the increasingly complex and digital environments and taking advantage of recent technologies in software testing to improve operations and drive customer value. The dedicated delivery organization structure optimally leverages its resource for its clients’ benefit, strengthening software testing capabilities on multiple dimensions. The proven testing consultancy provided by TesterYou, help accelerate delivery, improve quality and enhance support of complex IT systems that produce tangible business results. TesterYou is an international software testing training provider specialized in delivering courses, workshops and tutorials for any level of testers coming from industries such as Banking & Finance, Insurance, E-commerce, Retail, Hi-tech, Web Services and Defense. Apart from the above, TesterYou is a social platform for software testers and people who are interested in testing and quality assurance. It is a social platform for testers to communicate, to share, to teach, to learn, to consult, to develop and to socialize. It is a social platform which is a blend of: Theory, practice, differentiation and fun! TesterYou has been certified as a "Great Place to Work" in June 2021 as an indicator of building a culture which aims employee contentment and participation. Visit TesterYou website or follow us @TesterYouHQ to learn how we can help your enterprise in improving your testing processes

TesterYou is a dedicated software testing services company, adapting and transforming its clients to the increasingly complex and digital environments and taking advantage of recent technologies in software testing to improve operations and drive customer value. The dedicated delivery organization structure optimally leverages its resource for its clients’ benefit, strengthening software testing capabilities on multiple dimensions. The proven testing consultancy provided by TesterYou, help accelerate delivery, improve quality and enhance support of complex IT systems that produce tangible business results. TesterYou is an international software testing training provider specialized in delivering courses, workshops and tutorials for any level of testers coming from industries such as Banking & Finance, Insurance, E-commerce, Retail, Hi-tech, Web Services and Defense. Apart from the above, TesterYou is a social platform for software testers and people who are interested in testing and quality assurance. It is a social platform for testers to communicate, to share, to teach, to learn, to consult, to develop and to socialize. It is a social platform which is a blend of: Theory, practice, differentiation and fun! TesterYou has been certified as a "Great Place to Work" in June 2021 as an indicator of building a culture which aims employee contentment and participation. Visit TesterYou website or follow us @TesterYouHQ to learn how we can help your enterprise in improving your testing processes

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİTesterYou Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“TesterYou”) veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.I) TanımlarAçık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı.Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.II) Kişisel Verileri İşleme Amaçları TesterYou, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla toplar ve işler- Hizmetlerimizi geliştirmek, sağlamak ve iyileştirmek- Hizmetlerimizi tanıtmak ve pazarlamak- Ticari faaliyetimizi eksiksiz sürdürmek Bu temel amaçlar ile ilgili olarak;• Aday portföyümüzü yönetmek• Her türlü araçla iletişim kurmak• Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin, hakların ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak• Adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri yerine getirmek• KVKK’da belirtilen diğer amaçlarIII) Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcılar:Yukarıda belirtilen amaçlarla, İlgili kişilerin TesterYou ile paylaştığı Kişisel Veriler, çözüm ortaklarına, müşterilere, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile kurumlara aktarılmaktadır.Tarafınızca sağlanan Kişisel Veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.IV) Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya platformlarımız dahil olmak üzere elektronik ortam vasıtası ile de toplanmaktadır.İlgili kişi, Kişisel Verilerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve politikaya uygun olarak bilgilendirilecektir. Akabinde kişisel veriler, kişinin özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda açık rıza alındıktan sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerinin işlenmesi durumunda açık rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda belgelenir ve saklanır. Kişisel Veriler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:• Kanunlarda açıkça öngörülmesi. • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir. (Örneğin; yukarıda sayılan hallerde) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.V) İlgili Kişinin Hakları:Kişisel verisi TesterYou tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.İlgili kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında (VI) verilen iletişim bilgileri doğrultusunda TesterYou’ya yahut temsilcilerine yöneltebilir:a) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, c) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,f) Kanun çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesi veya yok edilmesi, g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,h) İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi.VI) İletişim BilgileriTesterYou Bilişim Hizmetleri A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mah. Buyaka Kule 3 No:59 Kat:9 34771 Ümraniye / İstanbul Tel: +90 216 755 61 51E-mail : info@testeryou.comBu metnin ilgili kişilerin erişimine uygun yollar ile açılması ile TesterYou, ilgili kişinin onayına tabi olmadan tek taraflı beyanı ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır. 

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

TesterYou İş İlanları

Test Otomasyon Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Test Otomasyon Mühendisi İş İlanları