Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Tuzla)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

309 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

309 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 •       Meslek Yüksek Okulu veya Teknik Lisesi (Kimya, Biyoloji, Laboratuvar Bölümü) okullardan mezun olmalıdır.
 •        Tercihen 0-1 yıl Mikrobiyoloji ve Kalite Kontrol laboratuvar çalışmaları ve ürün analizleri alanında deneyimli olmalıdır.
 •        Microsoft Ofis programları kullanımlarına hakim olmalıdır.
 •       Profesyonel Yaklaşım, Motivasyon ve Mücadelecilik, Ekip Çalışmasına yatkın olmalıdır.
 •        Yaptığı işin odağında iç ve dış müşteri memnuniyetini tutan,
 •        İnsanlara değer veren ve saygı gösteren tutum içinde, etrafı ile güvene dayalı ilişkiler kuran,
 •        Zor işlerin üstesinden gelmek için iş heyecanını koruyarak tutku ile çalışan,
 •       İnsanlara değer veren ve etik kurallara saygı gösteren,
 •       Hedef ve gelişim adımları ile ilerleyen,
 •        Değişim sürecini koordine etmek ve yönetmek amacı ile değişimi destekleyen ve zorlukların üstesinden gelen,
 •        Güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya çıkartıp geliştirmek amacı ile onlarla birlikte çalışan
 •        Problem çözme bakışı ile konulara yaklaşıp alternatifler geliştiren,
 •       Veri & bilgi toplayarak yorum ve tespitlerde bulunmak,
 •        Ortak hedefe ulaşmak amacı ile içinde bulunduğu takımı destekleyen ve geliştiren,
 •        İşlerin daha etkin ve verimli olması amacı ile alternatifler geliştiren,
 •       Çevresi ile profesyonel ilişkiler kurmaya açık,
 •        Kendisini rahat ifade eden ve karşısındakini de anlamaya açık ve hazır,
 •        Değişen durumlara hızla uyum sağlayan,
 •      Vardiyalı çalışabilecek,
 •    Mikrobiyoloji/ Kalite Kontrol Uzmanının vermiş olduğu analiz programının aksatılmadan, düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
 •     Laboratuvar ortamını ve cihazlarının beklenen koşullarda çalışmasını takip etmek.
 •      Laboratuvar cihazlarının kalibrasyonlarını takip etmek.
 •      Çevre izleme testlerini yapmak ve raporlamak.
 •     Herhangi bir malzemenin stoğu azalmış ise Mikrobiyoloji Uzmanına haber vermek.
 •   Su analizlerini yapmak ve raporlamak.   Mikrobiyoloji/ Kalite Kontrol laboratuvarının düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak.
 •   Kullandığı cihaz/ekipman ve makine ile ilgili sorun olursa, zaman kaybetmeden ilgili uzmanına bilgi vermek.İş sağılığı ve iş güvenliği kurallarına uyarak işlerini yapmak.
 •     Laboratuvar cihazlarının aylık temizliklerini yaptırmak ve kayıtlarını tutmak.
 •     Temiz alanlarda talimatlara uygun kontrol yapmak. (Temiz alan genel çalışma kuralları)
 •        Steril malzemelerin günlük takibini yapmak.
 •       Analizleri prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmek.
 •        Steril edilen malzemelerin ve inkübasyonu yapılan besiyerlerinin kayıtlarını tutmak.
 •   “ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sisteminin düzenli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için standart şartlarına, politika ve prosedürlerine uyum sağlamak, bilgi güvenliği yönetim sistemin sürekli gelişimi için yönetim tarafından sağlanan kaynakları uygun şekilde kullanmak, çalışmalara destek vermek ve sistemin bütünlüğünü korumak.”

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Kalite Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Teknisyeni Kalite Teknisyeni Maaşları Kalite Teknisyeni Nasıl Olunur? Kalite Teknisyeni Nedir? Kalite Teknisyeni İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

VSY BİYOTEKNOLOJİ VE İLAÇ SANAYİ A.Ş.ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla “İstanbul Tuzla Org. San. Bölgesi 3. Cad. No:3 Tepeören, Tuzla /İstanbul” adresinde mukim VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. (“Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERŞirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; - Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri,- İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon,- Özlük Bilginiz: Özgeçmiş bilgileri, eğitim seviyesi, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, ücret bilgileri,- Mesleki Deneyim Bilginiz: Meslek bilgisi,- Görsel ve İşitsel Verileriniz: Fotoğraf,2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIŞirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi, mülakat ve kişilik envanteri süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuzun olumsuz olması halinde ise ileride açılacak diğer pozisyonlar için değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz Şirket ile ilişkiniz kapsamında yukarıda değinilen amaçlarla bizzat sizden ve hizmet sağlayıcılarımızdan, internet, çağrı merkezi ve telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.- Açık rızanızın bulunması, - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle “İstanbul Tuzla Org. San. Bölgesi 3. Cad. No:3 Tepeören, Tuzla /İstanbul “adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, vsybiyoteknoloji@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@vsybiotechnology.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Yakacak, Tam Gün Sağlık Hizmetleri, Giyim Yardımı, Erzak Yardımı, Bayram Yardımı.

VSY Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş. İş İlanları

Kalite Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Teknisyeni Kalite Teknisyeni Maaşları Kalite Teknisyeni Nasıl Olunur? Kalite Teknisyeni Nedir? Kalite Teknisyeni İş İlanları