Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Eğitim Müdürü

WORLD OF SUNRISE

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya(Manavgat)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

100 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

100 başvuru

Departman

Diğer

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

“World of Sunrise” çatısı altında Antalya’nın en gelişmiş Kongre ve Spa ünitelerinin, doğa ile en güzel şekilde kaynaştığı, yörede bu alanlarda bir ilk olma yolunda markalaşarak ülkesinde ve dünyada isminden söz ettiren, yeniliklerin, yaratıcı düşünce ve fikirlerin maksimum misafir memnuniyetini sağladığı, kalitesini giderek arttıran bir kurumdur.

World of Sunrise otellerini  evi, çalışma arkadaşlarını ailesi olarak gören 1300 kişilik bu büyük ekibe katılmak istiyorsanız, gelin birlikte başaralım... 

POZİSYON HAKKINDA:

Manavgat Kızılağaç bölgesinde bulunan WORLD OF SUNRISE otelimiz için aşağıdaki yetkinliklere sahip EĞİTİM MÜDÜRÜ arayışımız bulunmaktadır. 

 • Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri veya Turizm Otelcilik Bölümlerinden mezun
 • Eğitim uygulama, program geliştirme ve tasarlama konusunda en az 5 yıl Eğitim Müdürü olarak çalışmış,
 • Kurum içi oryantasyon, işbaşı eğitim ve mesleki/kişisel gelişim programlarını tasarlamak, etkin şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Eğitim ve gelişim hedeflerinin hayata eksiksiz geçirilebilmesi amacıyla yıllık eğitim planını ve bütçesini oluşturarak, belirlenen eğitim ve gelişim faaliyetlerini tasarlamak,
 • Tasarlanan eğitim ve gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve etkinliğini ölçmek,
 • Eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Eğitim içeriklerini oluşturmak ve mevcut eğitimleri geliştirmek,
 • Eğitim faaliyetlerine ilişkin operasyonel süreçleri takip etmek,
 • Eğitimler ile ilgili değerlendirme raporları hazırlamak,
 • Üst yönetime aylık eğitim bülteni sunmak,
 • Aylık ve yıllık eğitim planlarını oluşturmak ve katılımı sağlamak,
 • Ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapmak ve geliştirmek,
 • Yasal mevzuat nedeniyle zorunlu olan belge ve sertifika alma süreçlerini etkin yönetmek,
 • Eğitim projelerini takip etmek ve şirket bünyesine kazandırmak,
 • İyi derecede İngilizce dil bilgisi olan,
 • Manavgat'ta ikamet eden ya da lojmanda kalabilecek.

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Eğitim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Eğitim Müdürü Eğitim Müdürü Maaşları Eğitim Müdürü Nasıl Olunur? Eğitim Müdürü Nedir? Eğitim Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Koruma KanunuAYDINLATMA METNİWorld of Sunrise (Starlight Resort Hotel-Sunrise Resort Hotel/Ünal Akpınar A.Ş.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak, şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.İşbu aydınlatma metninde geçen;Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.Veri Sorumlusu :KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, müşteri, çalışan, stajyer, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen World of Sunrise (Starlight Resort Hotel-Sunrise Resort Hotel /Ünal Akpınar A.Ş.) olarak tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme AmaçlarıKişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,Doğru ve gerektiğinde güncel,Belirli, açık ve meşru amaçlar için,İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla kvkk@worldofsunrise.com veya kvkk.worldofsunrise.com adresine ulaştırmanız gerekmektedir.Saygılarımızla

Detaylı Bilgi

WORLD OF SUNRISE İş İlanları

Eğitim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Eğitim Müdürü Eğitim Müdürü Maaşları Eğitim Müdürü Nasıl Olunur? Eğitim Müdürü Nedir? Eğitim Müdürü İş İlanları