Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Amadeus Is Looking For Amadees

Amadeus IT Services Turkey

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Intern

Department

IT

IT

Application Count

999+ application

Job Type

Full-Time

Position Level

Intern

Application Count

999+ application

Department

IT

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Amadeus’ purpose is to power better journeys, using the latest technologies to develop solutions for our customers. We sit at the heart of every travel journey – journeys that are personalized, rewarding and purposeful.
We are one of the world’s top 10 software companies with a global team of 19,000 professionals of 145 nationalities, working across 190 countries.

To work as a Software Development Intern in our R&D Center in Istanbul, we are looking for students who are looking for the right fit for themselves and who wants to become a new member of Amadees!

As an Amadee, you can build skills and gain relevant experience at Amadeus!

Your Career will thank you !

What will you be responsible for as an Amadee?

You’ll shape the future of travel by:

·      Designing, coding, testing, debugging, documenting and maintaining Java software solutions,

What we offer you?

·      Once you join us, you’ll be assigned to a buddy. Together, you’ll learn the principles of software development and you will explore your strengths and determine the general direction of your career path. This will be based on your qualifications and interests, as well as what’s important for us as a business.

·      2 months internship contract,

·      Project assignment for 2 months,

·      You will start to work with us on 1st of July

·      International Working Environment,

·      Global Impact,

·      Being part of R&D Project,

·      Opportunities to Innovate,

·      Latest Technologies,

·      Career Growth,

·      Learning Opportunities,

Which qualifications we are looking for?

·      3rd or 4th year students in Computer related disciplines,

·      Fluency in English,

·      Willing to improve yourself every day,

·      Investigate new technologies, learn new methods and innovation,

·      Proactive with a ‘can do’ attitude,

·      Comfortable in a multi-cultural, international organization

Application Process

  • Short phone interview
  • Human Resources interview
  • Technical interview 

Are you the One we are looking for? Don’t delay, we are hiring as quickly as possible.

Join us to power better journeys to travel technology. 

Preferred Candidate

No experience preference
Bachelor’s(Student)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları
Hakkımızda

Amadeus is a multinational technology company dedicated to the world’s travel industry, with headquarters in Madrid, Spain.We were founded in 1987 by four European airlines: Iberia, Air France, Lufthansa and SAS as an independent and neutral global distribution system, to enable airlines to sell seats more easily, more cost effectively and with greater reach.We offer cutting-edge technology solutions that help key players in the travel industry succeed in their business, and shape the future of travel moving forward.And we do it on a truly global scale. In 2017 Amadeus processed more than 630 million bookings. Together with Navitaire, our systems boarded 1.6 billion passengers.In 2016 we were awarded Red Hat Cloud Innovator of the Year, and closed the acquisition of Navitaire – the leading provider of technology services to hybrid and low-cost airlines.In 2017, Forbes magazine recognized us as one of the world’s top 15 software companies, and Amadeus has been included to the Dow Jones Sustainability Index for five years in a row. We are the only travel technology company in the 2017 DJSI - a key recognition of our commitment to business sustainability, environmental and social practices in all of our operations.We are a global team, with a workforce made up of 146 nationalities speaking 62 languages.  Diversity for us is key.We are passionate about what we do and believe in aiming for excellence; taking responsibility; working together and putting the customer first.We have a very clear focus on recruiting and developing talent.  It’s the talent and hard work of our people that has enabled our success so far and what will define it in the future.

Amadeus is a multinational technology company dedicated to the world’s travel industry, with headquarters in Madrid, Spain.We were founded in 1987 by four European airlines: Iberia, Air France, Lufthansa and SAS as an independent and neutral global distribution system, to enable airlines to sell seats more easily, more cost effectively and with greater reach.We offer cutting-edge technology solutions that help key players in the travel industry succeed in their business, and shape the future of travel moving forward.And we do it on a truly global scale. In 2017 Amadeus processed more than 630 million bookings. Together with Navitaire, our systems boarded 1.6 billion passengers.In 2016 we were awarded Red Hat Cloud Innovator of the Year, and closed the acquisition of Navitaire – the leading provider of technology services to hybrid and low-cost airlines.In 2017, Forbes magazine recognized us as one of the world’s top 15 software companies, and Amadeus has been included to the Dow Jones Sustainability Index for five years in a row. We are the only travel technology company in the 2017 DJSI - a key recognition of our commitment to business sustainability, environmental and social practices in all of our operations.We are a global team, with a workforce made up of 146 nationalities speaking 62 languages.  Diversity for us is key.We are passionate about what we do and believe in aiming for excellence; taking responsibility; working together and putting the customer first.We have a very clear focus on recruiting and developing talent.  It’s the talent and hard work of our people that has enabled our success so far and what will define it in the future.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Amadeus Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİAmadeus Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafınızdan (“Başvuru Sahibi”) Şirket’te çalışabilmek üzere başvuru yapmanız üzerine işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.Kişisel Verilerin Koruması Hakkında Kanuna İlişkin TanımlamalarKişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uygulanmasında;• Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,• Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,• Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,• Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,• Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,• Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,• Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,• Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,• Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,• Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği, toplanması ve İşleme Amacı ile Hukuki SebebiBaşvurunuz ile tarafınızca bize verilen ad-soyad, email adresi, telefon, referans bilgileri, ikametgâh, fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim bilgileri, diploma, askerlik durumunu gösterir belge ve başvuru sürecinde gerekli olabilecek diğer bilgileriniz (“Kişisel Veriler”) tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır.Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle veya web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.Şirket, Başvuru Sahibine ait kişisel verileri aşağıda yer alan hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak işlemektedir: • Açık rızanız,• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• İş sözleşmesinin kurulması ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Mevzuata, işyeri ve iş kurallarına uyumun denetlenmesi,• İşi ve işyerini düzenleme konusunda meşru menfaatin korunması.Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları; başvurunuz kapsamında gerekli değerlendirilmelerin yapılması, kimliğinizin tespit için Kişisel Verilerinizi kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.İşlenen Kişisel Verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarımıBaşvuru Sahibinin Kişisel Verileri İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; yurt içinde ve yurt dışında Şirket’in hizmet sunduğu veya insan kaynakları şirketleri, bilgi teknolojileri hizmet şirketleri, mesleki danışmanlar, kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumları, iş sağlığı kurumları gibi üçüncü kişilere, Şirket’in hakim pay sahibi olan şirkete ve onun grup şirketlerine, doğrudan veya dolaylı iştiraklerine aktarılabilir, grup şirketlerinin dünya çapındaki veri tabanlarında yeterli korumaya sahip olan veya olmayan ülkelerde işlenebilir ve Kişisel Veriler bu kişiler/firmalar tarafından yukarıda tanımlandığı şekli ile işlenebilir.Kişisel Verilerinizin SaklanmasıKişisel verileriniz Şirket birimleri ve personeli ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.Kişisel Verilerinizin GüvenliğiKişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Şirket uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:Veri Sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği yukarıda özetlenen temel ilkelerin ifasını takip ve talep etme hakkınızdan ayrı olarak ve bunlara ilaveten;• Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Varsa Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilerin kim olduğunu bilme ve hangi verilerin işlendiğini öğrenme,• Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel Verileri’nin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kanun ve ilgili yasal mevzuatın öngördüğü şekilde ve sınırlar çerçevesinde, Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Kişisel Verileri’nin silinmesi veya düzeltilmesi talebinin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel Verileri’nin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız da ayrı ayrı sahip bulunmaktadır.Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle adresimize başvurabilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebilir.Şirket’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Veri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz. Mersis No: 04630218803900015İletişim Bilgileri: Unvan: Amadeus Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.KEP Adresi: amadeus.ist@hs02.kep.trEmail: verbis.its@amadeus.comAdres: Istanbul İhtisas Serbest Bölgesi Plaza Ofis No:501-502 Kat:5 PK:34149 Yeşilköy / Istanbul

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Bireysel Emeklilik.

Amadeus IT Services Turkey İş İlanları

Stajyer pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer İş İlanları