warning
İlan yayından kaldırılmıştır
Balıkesir(Kepsut)

İş Yerinde

İş Yerinde

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Yönetim

Yönetim

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Yönetim

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

YEG İŞE ALIM İLANI

VEFALI YURT KEPSUT YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI


Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan  1 adet UZMAN alacaktır.


 Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri


T.C Vatandaşı olmak


65 yaşından küçük olmak


Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)


Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)


Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)


Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı


Uzman Pozisyonu İçin


İşin Tanımı ve Özellikleri:


Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.


Uygunluk Kriterleri


Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)

En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)

Sıralama Kriterleri


Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır


Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)

Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması

Adayın en az 1 yıldır  YEG alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması

Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.


Başvuru Süreci


Başvuruların en geç 08/03/2024 saat 17:30’a kadar elden yapılması gerekmektedir.                         Başvuru Formu  web adresimizden veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.


Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir. Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.


Başvuru değerlendirme sonuçları Web sitemizde yayınlanacaktır.


Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:


Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu


İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu


Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).


Adli Sicil Kaydı


Sağlık Raporu


Sertifika/Katılım Belgesi


Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmuhaberi


Kazanan adayın YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı


Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.


NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin web sayfasında ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir.


      BAŞVURU FORMU web sitesinde YER ALMAKTADIR.


Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Dernek Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dernek Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

İlçemiz Kepsut’ ta özellikle kadınların ve gençlerin, yerel ürünler üzerine çalışmalar ağırlıklı olmak üzere üretime katılmalarını sağlarken, strateji

Şirket Sayfasına Git

Dernek Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dernek Uzmanı İş İlanları