İzmir Akademi Özel Eğitim Danışmanlık A.Ş. 

Şirket Bilgileri


İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ EĞİTİM GRUBU

 İz­mir Özel Türk eğitim grubu 55 yıllık geçmişi ve tecrübesi ,  üçbinden fazla öğrencisi, uz­man eği­ti­ci kad­ro­su, sos­yal da­nış­man­la­rı, ve profesyonel yö­ne­ti­ci­le­ri ile son de­re­ce ile­ri bir eği­tim dü­ze­yi­ne ulaş­mış­tır.1950 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze Türk Mil­li Eği­ti­mi'ne öz­ve­ri ile hiz­met eden ku­ru­mu­muz, ül­ke­mi­zin çe­şit­li ka­de­me­le­rin­de ba­kan­lık gö­rev­le­rin­den rek­tör­lü­ğe, dün­ya ça­pın­da bi­li­m a­dam­la­rın­dan sa­nat dün­ya­mı­zın seç­kin si­ma­la­rı­na ka­dar pek çok alan­da ye­tiş­tir­di­ği me­zun­la­rı­nın bu ba­şa­rı­la­rı­nı, yıl­lar içe­ri­sin­de hiç ödün ver­me­di­ği eği­tim fel­se­fe­si­ne borç­lu­dur.  

www.itk.k12.tr

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ

“Anaokulundan Üniversiteye”

İz­mir Özel Türk Ko­le­ji, ana­o­ku­lun­dan yük­sek öğ­re­ni­me ha­zır­lı­ğa ka­dar en iyi­yi he­def­le­me­nin ve ba­şar­ma­nın gu­ru­ru­nu, de­ğer­li öğ­ren­ci­le­ri­miz ve ai­le­le­ri ile pay­laş­mak­ta­dır.

Bu­gün yak­la­şık 80 bin met­re­ka­re­lik bir ala­na ya­yıl­mış  bu­lu­nan ana kam­pu­sünde Ana­o­ku­lu, İl­köğ­re­tim, Özel Türk Li­se­si ve Fen Li­se­si bö­lüm­le­ri mo­dern bi­na­la­rın­da  eği­tim fa­a­li­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. Ay­rı­ca ge­len yo­ğun ta­lep üze­ri­ne 2000-2001 öğ­re­tim yı­lın­da Kar­şı­ya­ka Çiğ­li İl­köğ­re­tim Oku­lu Şu­be­si, 2001-2002 öğ­re­tim yı­lın­da açı­lan Bor­no­va Ana­o­ku­lu ve Al­san­cak Ana­o­ku­lu ile 2004 yı­lın­da Kar­şı­ya­ka Ana­o­ku­lu fa­a­li­ye­te baş­la­mış­tır.

Oku­lu­mu­zun ama­cı; ai­le­si­ne, ken­di­si­ne ve in­san­lı­ğa ya­rar­lı, la­ik ve de­mok­ra­tik çiz­gi­den as­la vaz­geç­me­yen, ya­ra­tı­cı, ken­di ayak­la­rı üze­rin­de du­ra­bi­len, so­rum­lu­luk bi­lin­ci­ne sa­hip, dü­rüst, çev­re­siy­le et­ki­li ile­ti­şim ku­ra­bi­len, so­ran ve araş­tı­ran, he­def oluş­tur­muş ta­kım ça­lış­ma­sı­na yat­kın, ken­di­si ve çev­re­siy­le ba­rı­şık, ha­yat ba­şa­rı­sı yük­sek, sev­gi do­lu ve çağ­daş ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek­tir.

http://www.iakademi.com

İ-AKADEMİ Bilgi Teknolojileri Akademisi

Bilişim Dünyasında Genç, Dinamik ve Profesyonel Bir Eğitim Kurumu…

2003 yılında İzmir’ de; birey ve kurumların bilişim sektöründeki kariyer ve uzmanlık hedeflerine ulaşmada destek vermek amacıyla kurulmuştur.

 

Microsoft, Oracle, Prometric gibi alanlarında lider olan  kurumlar ile ortaklıklar kurarak; Microsoft Teknik Eğitim Merkezi, Eğitim Çözümleri İş Ortağı, Oracle’ ın  Eğitim Merkezi ve Prometric’in Test  Merkezi olma yetkilerini almıştır.

 

Deneyimli ama genç yönetim-eğitim kadrosu ile; Tatış Eğitim Grubu’ nun 56 yıllık eğitim geleneğinden de güç alarak ve üretici firmalar tafaından akredite edilmiş olan İ-Akademi,  İzmir ve Ege’ de alanında bir numara olmayı hedeflemektedir.

www.iakademidershaneleri.com

İ-AKADEMİ Dershaneleri

İyi bir gelecek için; İyi bir seçim

İ-Akademi Dershaneleri’nin hedefi ve görevi artık bizim için bir alışkanlık olan eğitimdeki başarımızı, dershane eğitimleri alanında da velilerimizle ve öğrencilerimizle paylaşmaktır. 

İ-Akademi Dershanelerinde öğrencilerimize grubumuzun eğitim kalitesinden hiç ödün vermeden, en başarılı ve modern eğitim teknikleri ile eğitim verilmektedir. Grubumuzun 55 yılı aşkın eğitim tecrübesi sayesinde elde etmiş olduğu pedogolojik deneyim, sınav eğitim deneyimi ve tüm diğer tecrübeleri sayesinde, öğrencilerimize en iyi koşullarda kurslar sunmaktayız. İ-Akademi Dershaneleri, diğer dershanelerin aksine özellikle OKS konusunda yoğunlaşmakta ve de eğitim kadrosundan, eğitimin fiziki yapılarına kadar tüm faktörleri bu çerçevede sunmaktadır. Başarı bizler için bir hedef olmanın yanısıra, bir alışkanlıktır. Öğrencilerimizi de bu yaİzmir Akademi Özel Eğitim Danışmanlık A.Ş. İş İlanları

Firmanın yayında ilanı bulunmamaktadır.