Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Part Time Zincir Mağaza Satış Temsilcisi/Promotör

Kit Group Tanıtım Paz. Tic. Aş.

Afyon, Amasya(Merzifon), Ankara, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul(Avr.), İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli(İzmit), Konya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Sivas, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Iğdır, Yalova, Düzce, İstanbul(Asya)
16 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Departman

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Pozisyon Seviyesi

Yeni Başlayan

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Satış ve Pazarlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İŞ TANIMI

- Kaliteli hizmetle müşteri memnuniyetini sağlayabilecek, 

- Ürün tanzim ve teşhir düzenine destek olabilecek,

- Ürünle ilgili gerekli raporlamaları yapabilen,

- Sorumlu olduğu elektronik markasının mağaza içinde ürün tanıtımını yapabilecek, 

GENEL NİTELİKLER

- Güleryüzlü ve dış görünüşüne önem veren, 

- Güçlü iletişim becerisi ve ikna yeteneğine sahip,

- Girişken ve dinamik, 

-Müşteri odaklı ve insan ilişkilerinde başarılı, 

-Ürün tanıtım veya satış danışmanlığı pozisyonunda deneyim kazanmak isteyen

- Deneyimli ya da deneyimsiz PART TİME Satış Danışmanları alınacaktır.

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Lise(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Yüksek Lisans(Öğrenci)
Kit Group Tanıtım Paz. Tic. Aş.

Elektrik & Elektronik / Beyaz Eşyalar 2+

Hakkımızda

Kit Group olarak; saha satış/tanıtım ekiplerinin kurulması, istihdamı, bordrolaması, yönetilmesi, denetlenmesi, eğitimi hizmetlerinden, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilen özel online raporlama sistemi, noktasal yatırım analizlerinden detaylı performans ölçümleri hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz.

Kit Group olarak; saha satış/tanıtım ekiplerinin kurulması, istihdamı, bordrolaması, yönetilmesi, denetlenmesi, eğitimi hizmetlerinden, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilen özel online raporlama sistemi, noktasal yatırım analizlerinden detaylı performans ölçümleri hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyoruz.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN MUVAFAKATNAMESİÇalışan olarak genel veya özel nitelikli tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu konumundaki KİT Group Tanıtım ve Pazarlama A.Ş. Şirketi tarafından aşağıda belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve saklanabileceğini anladığınızı ve buna açık rıza gösterdiğinizi kabul ve beyan edersiniz.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:Kişisel verilerinizi;• Şirketimizin ve/veya şirket müşterilerinin iş ve operasyonel düzeninin sağlanması,• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,• Şirketimizin yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,• Çalışanların terfilerinin, maaşlarının, primlerinin ve benzeri haklarının belirlenmesi,• Verimlilik ve performans değerlendirmelerinin yapılması,• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,• Güvenli çalışma uygulamalarının sağlanması, kurum içi tıbbi yardım hizmeti sunulması,• Personelin sisteme girişlerinin ve personel devamsızlıklarının kontrolü ve yönetimi,• Mevcut ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,• Kurum içi güvenliğin ve gizliliğin ve de Şirketimize ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,• Doğum günü kutlaması veya hediye, indirim gibi sizin veya yakınlarınızın lehine olan kampanyalar, promosyonlar, tanıtımlar, çekilişler, yarışmalar veya benzeri etkinlikler düzenlenmesi ve yardımlarda bulunulması, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,• Referans taleplerine yanıt verilmesi,• Talep ve başvurularınızın yerine getirilmesi,• Şirketimizin yeniden yapılandırılması veya Şirketimizin birleşme, bölünme, tür değiştirme vb. gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi,Amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4, 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen şartlara uygun olarak işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edebiliriz.2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekligüvenlik önlemlerini almak kaydıyla, kişisel verileriniz, işbu bildirimin (1.) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, müşterilere şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir. Şirket, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebiİşbu Muvafakatname’de belirtilen şart ve amaçlar çerçevesinde, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, medeni durum, eğitim ve çalışma geçmişi, eş ve çocuk bilgileri gibi genel nitelikli verileriniz ile kan grubu dâhil sağlık bilgileriniz ve biyometrik verileriniz gibi özel nitelikli verilerinizi toplayabiliriz. Kişisel verilerinizi; iş başvurusu, iş sözleşmesinin kurulması veya diğer özlük işlemleri sırasında tarafınızdan veya iletişime geçtiğiniz işyeri ve diğer fiziksel ortamlarımız, kullanmış olduğunuz intranef veya online ortamlarımızdan, kurum içinde veya müşteri ve iş ortaklarımızla yapmış olduğunuz yazılı, sesli veya görüntülü görüşmelerden, almış olduğunuz kurum içi tıbbi hizmetler, kurum içi idari değerlendirme ve soruşturmalardan, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılıyla ya da diğer şirket müşteri şirketleri, referans olarak gösterdiğiniz veya çalışma geçmişinizde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlardan, işe alım platformları ya da anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kurumlar ya da yetkili kamu kurum ve kuruluşlar kanalıyla, yazılı, sözlü, görüntü veya ses kaydı, tahkikat veya diğer şekillerde elde edebiliriz. Kişisel verileriniz, Şirketimizce, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde işbu Muvafakatname’nin (1) nolu maddesinde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.4. Kişisel Veri Sahibi Olarak HaklarınızKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenhaklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ıslak imzalı bir dilekçe ile Küçükbakkalköy Mahallesi Sera Sokak No: 2/1 Ataşehir İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin belirtilenler dışında yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvurularınızı hangi şekillerde iletebileceğiniz Şirketimizce ayrıca duyurulacaktır.Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.İşbu Muvafakatname’de yer alan hususları anladığımı ve burada belirtilen şart ve amaçlarla kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.