Eczacıbaşı; temel olarak ilaç, yapı malzemeleri, tüketim ürünleri üretimi alanında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak çalışan sanayi kuruluşları topluluğu. Topluluk yapısında, bu temel sektörler dışında finans, bilgi teknolojileri ve kaynak teknolojileri alanında etkinlik gösteren kuruluşlar da yer alıyor. Temizlik kağıtları pazarında Türkiye’deki toplam üretim kapasitesinin yarısından fazlasına sahip olan Eczacıbaşı, bu pazarda liderliği elinde tutuyor. Eczacıbaşı, 10’u yabancı, 1’i yerli ortaklı toplam 40 kuruluşu, 9.700 çalışanı ve 2006 sonu itibariyle 2.8 milyar dolar cirosuyla Türkiye’nin önde gelen sanayi toplulukları arasında yer alıyor. Bu büyük ve güçlü topluluğun İK uygulamalarını Eczacıbaşı Holding İK Koordinatörü Ülkü Feyyaz Taktak anlattı.
 
İK departmanınız ne zaman kuruldu? İnsan kaynakları departmanınız kaç kişiden oluşuyor?
Eczacıbaşı Topluluğu, İnsan Kaynakları’yla 1990’lı yılların başında Holding bünyesinde kurulan İnsan Kaynakları Müdürlüğüyle tanıştı. Bugün İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak faaliyet gösteren departman, topluluk kuruluşları bünyesindeki İK birimleriyle koordineli olarak çalışıyor. Holding İK Koordinatörlüğü, İK Direktörlüğü ve Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü olmak üzere iki alt birimden oluşuyor. İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nde altı, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü’nde ise üç uzman görev yapıyor. Üç yönetici ve idari destek kadrolar da sayıldığında Holding’de toplam 16 çalışan var. Kuruluşlarımızda yönetici ve uzman seviyesinde görev yapan İK çalışanlarıyla birlikte, toplamda yaklaşık 80 kişilik bir İK takımıyız.
 
Holding olarak yakın vadede hedefleriniz neler? İK’nın bu hedeflerdeki stratejik rolü nedir?
Eczacıbaşı Topluluğu’nu farklı kılan üç temel niteliği stratejiler, ortak değerler ve “İnsan Kaynakları” olarak tanımlıyoruz. Globalleşme, uluslararası düzeyde rekabet edilebilir uzmanlık alanlarına yoğunlaşma, inovasyon bizim için çok önemli. Farklı düşünen, farklı ortam ve kültürlerde çalışabilen, geleceği bizimle birlikte şekillendirecek dünya vatandaşı İnsan Kaynaklarına sahip olmak temel İK stratejilerimiz. İK olarak hedefimiz; yetkinlikleri kullanmak, yetkinliklere sahip İnsan Kaynağına sahip olmak ve bu kaynağı globalleşmeyi ve inovasyonu teşvik eden en iyi İK uygulamalarıyla desteklemek.
 
İK olarak devam eden projeleriniz var mı? Yakın vadede gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz neler?
Özellikle satın alma ve birleşmeler yoluyla büyümekte olan insan kaynağını kucaklayarak en iyi evrensel örneklerden faydalanıyoruz. Stratejik seçme ve yerleştirme, kariyer yönetimi, yetenek yönetimi ve ödüllendirme sistemlerimizi Türkiye’deki ve dünyadaki güncel gelişmeler ve eğilimler çerçevesinde yeniden yapılanıyoruz. Bir yandan da sürekli iyileştirerek uzun süredir uygulamakta olduğumuz mevcut sistemlerimizi (başvuru yönetimi ve işe alım, oryantasyon, performans yönetimi) destekliyoruz. Bilgi yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla topluluk çapında İK bilgi teknolojileri projeleri yürütüyoruz. Eğitim ve gelişim faaliyetleri açısından topluluğun hedeflerini ve stratejilerini destekleyen her türlü ihtiyaç belirleme, program geliştirme ve planlama çalışmaları devam ediyor. Satın alma veya birleşmeler yoluyla aramıza katılan farklı kültürlerden çalışanlarımızın Eczacıbaşı kültürünü ve faaliyetlerini tanımalarına yönelik oryantasyon çalışmaları planlanıyor. Yakın vadede, TÜSİAD Ulusal İnovasyon Girişimi’ne paralel olarak başlatılan inovasyon hareketine yönelik çalışmaları aktif olarak destekleyecek projeler üretmeyi ve gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
 
İK olarak hangi görevleri yürütüyorsunuz? Bu görevlerin yürütülmesi için nasıl bir iç yapılanmanız var?
İK Direktörlüğü, eğitim ve geliştirme sistemleri dışında tüm İK sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu. İnsan Kaynakları sistemlerimizi üniversite sıralarındayken temasa geçtiğimiz ve emeklilik sonrası dönemde de ilişkilerimizi sürdürdüğümüz insan kaynağıyla aralıksız ve sürekli bir ilişkiler bütünü olarak tarif edebiliriz. Bu yolculuğu stratejik hedefler çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadede planlıyoruz. Üniversitelerle ilişkiler, oryantasyon, seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, kariyer yönetimi, ödüllendirme ve emeklilik ve sonrası uygulamalar başlıkları altında gruplayabileceğimiz sistemlerle kurumsal olarak koordine ediyoruz. Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü, topluluk ve kuruluş gereksinimlerine göre eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek farklı ve yenilikçi uygulamaları topluluğa kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda topluluk stratejileriyle bütünleşmiş, vizyoner ve yenilikçi bakış açısı kazandıracak projelerde yer alınıyor. Topluluk çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahip oldukları bilgi birikimini kuruluşlara danışmanlık boyutunda taşıyor. Tüm bu çalışmaları kuruluşlar bünyesinde yer alan İnsan Kaynakları departmanlarıyla koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor.
 
Sadece Eczacıbaşı Holding’e özel İK yönetimi uygulamalarınız var mı?
Üniversitelerle birçok proje gerçekleştiriyoruz. Üniversite-endüstri işbirliğini geliştirmek başlıca hedefimiz. Proje üretme çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizle çok yakın iletişim içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca bazı özel pozisyonlara yönelik veya topluluk stratejik öncelikleri doğrultusunda, özel tasarlanan ve yürütülen eğitim-gelişim programları bulunuyor. İşe alma uygulamalarımız arasında yer almakta olan EQ (Duygusal zeka) irdelenmesi bu konudaki öncü uygulamalar arasında.
 
Kurumsal Portal uygulamanızla neleri hedeflediniz?
Eczacıbaşı, bilgiye erişimin hızlandırılması, çalışanlar arasında verimli ve etkileşimli çalışma ortamlarının sağlanması için “Kurumsal Portal” yaklaşımını ve mimarisini kullanıyor. Kurumsal Portal; gerekli bilgiye doğru ve en kısa sürede ulaşılmasını, kurumsal verimliliğin artırılarak karar süreçlerinin hızlanmasını, çalışanlar, iş ortakları ve tedarikçiler arasında verimliliği artıran, bilgi ve deneyimin paylaşılmasını sağlayan ve entegre bileşenlerden oluşan elektronik iş ortamı platformu. Eczacıbaşı Topluluğu Kurumsal Portal’i, e-dönüşüm girişimi ile başlayan değerlendirmeler ve pilot kuruluşlarda yapılan e-iş’e hazırlık anketleri sonuçlarından yola çıkılarak başlatılan bir projenin ilk aşamasını içeriyor. Bu kapsamda bugüne kadar toplulukta yapılan ve birbirinden farklı teknolojik platformlarda gerçekleştirilen intranet çalışmalarının tek bir platform mimarisi üzerinden çalışması ve tüm çalışanların kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bilgilere erişiminin sağlanması hedeflendi.
 
Motivasyon adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Motivasyona yönelik çalışmaların tamamında sadece çalışanların değil emeklilerin de yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve formal veya informal paylaşım ortamlarının yaratılması hedefleniyor. Kuruluş destekli bireysel emeklilik sigortası, ürün/hizmet indirimleri, emeklilere yönelik bazı özel haklar bunlardan bazıları. Bunların yanı sıra her yıl yaklaşık 1500 Eczacıbaşılının katılımıyla “Eczacıbaşı’nda Yaratıcı ve Yenilikçi Buluşmalar” günü gerçekleştiriliyor. Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarındaki yaratıcı ve yenilikçi buluş ve uygulamaları değerlendirmeyi ve teşvik etmeyi, yaratıcı ve yenilikçi topluluk kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen özel organizasyonlar da (kutlamalar, özeli günler, organizasyonlar, gibi) motivasyon çalışmaları arasında sayılabilir. Ayrıca Toplulukta görev yapan tüm İK çalışanları, yılda bir kez iki gün süreyle gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaları paylaşma, proje üretme ve eğlence amaçlı bir organizasyon ile bir araya geliyor.
 
Çalışanlarınıza ne tür eğitimler veriyorsunuz?
Tüm çalışanlar, iş profillerinin gerektirdiği ya da kariyer gelişimlerine paralel olarak ileride gereksinim duyacakları yetkinlik düzeylerine ulaşabilmeleri amacıyla kişisel gelişim, teknik/mesleki uzmanlık veya yabancı dil konularında destekleniyor. Bunun yanı sıra rehberlik, rotasyon ve görevlendirme başlıkları altında görebileceğimiz, iş başında eğitim bir diğer gelişim aracı olarak kullanılıyor. Ayrıca yönetsel pozisyonlara hazırlanan veya hali hazırda bu pozisyonlarda bulunan çalışanlar için veya topluluk stratejik öncelikleri doğrultusunda özel olarak tasarlanan ve yürütülen programlar da gerçekleştiriliyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nda iç iletişim çalışmaları Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü ortak çalışmasıyla yürütülüyor.
 
Bir Eczacıbaşı çalışanını tanımlayan kelimeler neler?
İnsana saygılı, topluma ve çevreye saygılı, kalite ve müşteri odaklı, katılımcı yönetime inanan, inovasyonu yaşamın her alanında benimseyen.
 
Eczacıbaşı Holding sosyal yardım kampanyaları düzenliyor veya bunlara destek veriyor. Sosyal sorumluluk içiren projelerde çalışanlarınız ne gibi bir role sahip?
Eczacıbaşı kuruluşları ve dolayısıyla çalışanları, holding tarafından yürütülen tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek veriyor. Bunun yanı sıra “Eczacıbaşı Gönüllüleri” adı altında Eczacıbaşılılar gönüllülük esasına dayalı olarak bazı projeler üretip, uyguluyorlar. Talepte bulunan özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan okullara kitap ve giysi yardımı kampanyası bu çalışmalara bir örnek olarak verilebilir.