İcra Müdürü Nedir?

İcra Müdürü Kimdir?

İcra müdürü, yargılama gideri, vekalet ücretinin tahsili ve hukuk mahkemelerinin kararlarını uygulamakla yükümlü kamu memurudur.

İcra Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

İcra müdürü, icra ve iflas dairelerinin amiri konumundadır. Kanuni kararların uygulanmasından birinci derecede sorumludur. İcra müdürünün diğer mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir:

 • İcra ve iflas dairelerinin mahkeme hükümleri gereğince tahsil ettikleri parayı bankaya yatırmak ve korunmasını sağlamak,
 • İflas karar hükümlerini uygulamak,
 • Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Borçlu kişiye ait kapalı mekanlara mahkeme emri olmaksızın girmek,
 • Zor kullanmaya yönelik zabıta görevlilerine talimat vermek,
 • Borçlunun mal beyanında bulunmasını talep etmek,
 • Ödeme emri düzenlemek,
 • Alacaklı ve borçluya sahip oldukları haklar konusunda eşit bilgilendirmede bulunmak,
 • İcra ve iflas dairesinde yapılan tüm işlemlerle ilgili tutanak tumak.

Nasıl İcra Müdürü Olunur?

İcra müdürü olmak için şu şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin hukuk fakültesi lisans programından ya da meslek yüksekokullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi bölümleri ile Adalet Meslek Yüksek Okulu önlisans programından mezunu olmak,
 • Üniversite öğrenimini yabancı bir ülkede yapmış ise denklik belgesine sahip olmak,
 • Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavda başarı göstermek,
 • Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Hukuki ehliyeti bulunmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun (TCK) 53. maddesinde belirtilen; “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından” mahkumiyet giymemiş olmak,
 • Askeri yükümlülüğü bulunmamak, muvazzaf askerlik görevini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak.

İcra Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Kriz yönetebilme becerisi sergilemek,
 • Güvenilir bir kişiliğe sahip olmak,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,
 • Kişilerarası iletişim yönü güçlü olmak.

İcra Müdürü İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

Benzer Meslekler