6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu KARİYER.NET ELEKTRONİK YAYINCILIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ VERİLERİNE İLİŞKİN

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz üçüncü kişilerdenseniz (ziyaretçi ve referans kişiler), elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçi Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TCKN, nüfus cüzdanı sureti
 • Referans Kişi Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı
 • Ziyaretçi Görsel Verisi: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
 • Referans Kişi Çalışma Verisi: Çalıştığı pozisyon, çalıştığı firma ve sektör
 • Referans Kişi İletişim Verisi: Telefon numarası, e-posta adresi
 • Diğer Ziyaretçi Verileri: Araç bilgileri, Çalıştığı kurum ve unvanı

ÜÇÜNCÜ KİŞİ VERİLERİNİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Ziyaretçiyseniz;

Şirket’imizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Referans gösterilen kişiyseniz;

Kariyer.net web sitesi üzerinden iş başvurusunda bulunan veya özgeçmiş hazırlayan aday üyelerimiz sizi referans olarak gösterdiğinde toplu istihdam hizmeti sağlayıcısı olarak bu hizmete ilişkin aday üyemizle ve işveren firmalarla olan sözleşmemizin ifası gereği bu kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Ayrıca Şirket’in çalışan adayları sizi referans olarak gösterdiğinde, Şirket’in meşru menfaati gereği çalışan adayına ilişkin bilgi toplanması için sizinle iletişim kurabilmek adına kişisel verilerinizin çalışan adayı, Şirket çalışanları tarafından veya sizin tarafınızdan bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi veya Kariyer.net web sitesinden erişim yoluyla elde edilen Çalışan Adayı özgeçmişleri aracılığıyla topluyoruz.

Ancak haberiniz olmadan referans gösterilmişseniz bu konuyu sizi referans amacıyla arayan kişiye belirtmenizi ve bizi bu hususta bilgilendirmenizi öneririz. Talep ettiğiniz takdirde de kişisel verilerinizin sistemlerimizden silineceğini belirtmek isteriz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI

Ziyaretçiyseniz;

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza halel getirmeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması
 • Şirket, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

Referans kişisiyseniz;

Aday üyemiz tarafından özgeçmişlerinde referans amacıyla paylaşılan kişisel verileriniz, toplu istihdam sağlayıcı hizmetimize ilişkin aday üyeler ve işverenlerle olan sözleşmelerimizin ifası için gerekli olması sebebiyle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Aday üyenin sistemimizden yararlanarak iş edinmesine imkan sağlamak

Şirket’in çalışan adayları tarafından özgeçmişlerinde referans amacıyla paylaşılan kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza halel getirmeden şirket tarafından değerlendirme aşamasında olan çalışan adayına ilişkin bilgi toplanması ve işe uygunluğuna karar verilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına veya aday üyenin faaliyetlerine göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Ziyaretçiyseniz;

Verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

İşyeri bina yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve Anel bina yönetimine verdiğiniz kimlik bilgileriniz veri sorumlusu sıfatıyla işyeri bina yönetimi tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

Referans kişisiyseniz;

Aday üye tarafından bizimle paylaşılan kişisel verileriniz aday üyenin iş başvurusunda bulunduğu şirketlerle paylaşılmaktadır ve aday üyenin paylaşma seçeneğinin sınırına göre (tüm Kariyer.net firmaları veya tüm Kariyer.net firmaları + internetti herkes) aday üyenin özgeçmişini görüntüleyen kişiler tarafından görüntülenebilir.

Şirket’in çalışan adayları tarafından özgeçmişlerinde referans amacıyla paylaşılan kişisel verileriniz ise üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi haberiniz olmadan referans gösterilmişseniz bu konuyu sizi referans amacıyla arayan kişiye belirtmenizi ve bizi bu hususta bilgilendirmenizi öneririz. Talep ettiğiniz takdirde de kişisel verilerinizin silineceğini belirtmek isteriz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 1000001013949928

İletişim Linki: http://www.kariyer.net/website/Hakkimizda/AdresKroki.aspx

Adres: Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat:3 Ümraniye, İstanbul