Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Satış Destek Elemanı

İNTERMAK A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış Geliştirme

Satış Geliştirme

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Satış Geliştirme

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Firmamızın ürettiği ve ithal ettiği yem katkı ürünleri için pazarlama ve satış desteği verecek, saha tecrübesi olan Zeotekni veya Veterinerlik eğitimi almış, seyahate mani hali olmayan, takım çalışmasına uyumlu, prezentabl teknik eleman

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
B sınıfı

Satış Destek Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Destek Elemanı Satış Destek Elemanı Maaşları Satış Destek Elemanı Nasıl Olunur? Satış Destek Elemanı Nedir? Satış Destek Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

1990 Yılında süt ve gıda sektörüne makina ekipman üretimi ile başlayan İntermak, Süt sektörü ağırlığında çalışmış ve zaman içerisinde ürün gamını Peynir Mayası üretimi ile geliştirmiştir. Daha sonra İntem markasıyla endüstriyel hijyen kimyasalları ve hijyen ekipmanları üretmeye başlamıştır. Son yıllarda çiftlik sektörü ağırlık olmak üzere yem katkı üretimine başlamıştır. Arge departmanları ile özgün ürünler geliştirmektedir. Yurtdışında da pekçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

1990 Yılında süt ve gıda sektörüne makina ekipman üretimi ile başlayan İntermak, Süt sektörü ağırlığında çalışmış ve zaman içerisinde ürün gamını Peynir Mayası üretimi ile geliştirmiştir. Daha sonra İntem markasıyla endüstriyel hijyen kimyasalları ve hijyen ekipmanları üretmeye başlamıştır. Son yıllarda çiftlik sektörü ağırlık olmak üzere yem katkı üretimine başlamıştır. Arge departmanları ile özgün ürünler geliştirmektedir. Yurtdışında da pekçok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİIMICRYL DİŞ MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. yada İNTERMAK MAKİNA İMALAT İTHALAT SAN. VE TİC. AŞ (“Şirket”) çalışanlarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve buna ilişkin ikincil mevzuata (kısaca “KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir. Şirket Çalışanlarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ve bu Aydınlatma Metni, altında elektronik olarak, şirket ilan panolarına asılmak ve Şirket Personel Yönetmeliğine eklenmek suretiyle de basılı olarak çalışanlarımızın bilgisine sunulmuştur.A. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz; işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmakta olup; Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve/veya Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini ve bu kapsamda iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin (hukuki uyum, denetim süreçleri, vb.) yürütülmesini temini; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; çalışanların maluliyet tazminatı, özlük dosyalarının oluşturulması, işe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ücret ve yan hakları, sağlık, emeklilik vb. sigortaların yaptırılması, bordro sicil kartı oluşturulması, çalışanların eğitimlerinin gerçekleştirilmesi çalışma koşul ve alanlarının düzenlenmesi, kariyer planlaması, koruyucu hekimlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesinin sağlanması; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ile ilgili kişilerin bunlardan faydalanması için gerekli çalışmaların yapılması ve Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenecektir.B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel veriler; yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket’in iş ortakları, hissedarları ve iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri, işyeri hekimi ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve Politika’da belirlenen sınırlar kapsamında aktarılmaktadır.C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebiİnsan Kaynakları Yönetimi ve yasal gereklilikler nedeniyle ve yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz tarafınızca Şirkete, İş Ortaklarına ve İştiraklerine, vekillerine, temsilcilerine, İnsan Kaynakları firmalarına, elektronik ortamda insan kaynakları arama ve eşleştirme hizmeti veren iş bulma portallarına kağıt ortamında veya elektronik ortamda, verdiğiniz bilgiler ve dokümanlar, çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki veriler ve çalışma süreniz boyunca meydana gelen bilgi ve belgelerden toplanmaktadır. Şirket, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması, • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,• Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,• Tarafınızca alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,• Açık rızanızın bulunması hukuki sebepleriyle toplamaktadır.Toplanan kişisel verileriniz ilgili mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca ve her halükarda 10 (on) yıl boyunca tutulacaktır. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanununda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutulacaktır.D. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun Kapsamında HaklarıŞirket, KVK Kanunu kapsamında tanımlanan şekilde “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar için, KVK Kanunu, Politika ve bu konuya ilişkin prosedür ve talimatlarına uygun bir şekilde işler ve korur.Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta ücret alınmayacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Verilecek cevapta Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.Bu kapsamda kişisel verilerinizle ilgili olarak;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız mevcuttur.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket tarafından size tahsis edilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hukuk @imicryl.com.tr adresine iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.Başvurunuzda;a. Adınızın, soyadınızın, ŞİRKET sicil numaranızın ve başvuru yazılı ise İmzanızın,b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,e. Talep konunuzun,bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Fetih Mah. Mahir Sok. No:5/101 Karatay/KONYA adresine verebilirsiniz.E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı hukuk@imicryl.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz bu haklar, bu hakların istisnaları, bunlara yönelik başvuru yöntemleri, KVK Kanunu kapsamında uyulması gereken kurallar ve ilgili bilgi/belgeler, Politika kapsamında bilgilerinize sunulmuştur.KVK Kanunu’na uyum ile ilgili tüm hususlarda hukuk@imicryl.com.tr adresine elektronik posta göndermek suretiyle Şirket KVK İrtibat Kişisine ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İNTERMAK A.Ş. İş İlanları

Satış Destek Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Satış Destek Elemanı Satış Destek Elemanı Maaşları Satış Destek Elemanı Nasıl Olunur? Satış Destek Elemanı Nedir? Satış Destek Elemanı İş İlanları