Genel Sekreter Nedir?

Genel Sekreter Ne Demek?

Genel sekreter, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, dernek ve üniversitelerin idari işlemlerini yürütmekle sorumludur.

Genel Sekreter Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görev aldığı kurum veya kuruluşa bağlı olarak görev tanımı farklılıklar gösteren genel sekreterin sorumlulukları şunlardır;

 • Bakanlıklarda;, bakanın imzasına veya onayına sunulacak yazıları incelemek ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak,
 • Faks, posta veya mail yolu ile bakanlığa ulaşan evrakları incelemek ve bakana bildirmek,
 • Bakan tarafından verilen inceleme ve araştırma görevlerini yerine getirmek,
 • Gerçekleştirilecek uluslararası ziyaretler, toplantılar ve görüşme talepleri ile ilgili yazışmaların yürütülmesinde Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak,
 • Bakanlık adına TBMM’de komisyonlarda görevlendirilecek kişiler için yetki belgeleri düzenlemek,
 • Bakana sorulan yazılı ve sözlü soru önergelerini izleyerek, cevapların hazırlanmasını takip etmek,
 • Üniversite idari teşkilatında; birimlerin, verimli ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak,
 • Kurullarda alınan kararların yazılması ve saklanmasını sağlamak,
 • Yüksek Öğretim Kurumu ve diğer kurumlardan gelen duyuruları ilgili birimlere iletmek,
 • Rektörlük ile idari ve akademik birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Hizmet verilen diğer mesleki odalarda; Yönetim Kurulu kararlarının zamanında ve uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Odanın idari ve mali işlerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek,
 • Personelle ilgili işlemleri yönetmek,
 • Üyeler, kurum ve kuruluşlarla olan yazışmaları yürütmek,
 • Bulunduğu derneğin iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirmek,
 • Odanın gelecek yıl bütçesinin oluşturulması için kurulan komisyona bilgi ve veri sunumunda bulunmak,
 • Dernek teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, usul ve esaslar dahilinde verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Görev aldığı diğer kamu kurum veya kuruluşlarında yönetim emirleri, ilgili mevzuat hükümleri, kurumun amaç ve politikaları dahilinde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Nasıl Genel Sekreter Olunur?

Genel sekreter olmak için lisans eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Atama şartları ilgili kuruma göre değişiklik gösterir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
5.740 / Aylık
58 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler