HR Pulse Okuyucu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA OKUYUCU AYDINLATMA METNİ

Türkiye’ de kurulu, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No: 5 Kat: 3, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 424015 no ile kayıtlı, 0524016374100014 mersis no’ lu, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, 5240163741 no’ lu vergi mükellefi, Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket” veya “Platform”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra  “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz; 

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, teknik alt yapı gereği destek aldığımı ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen;

 • Okuyucu, Şirket ile hukuki bir ilişki içerisinde olan veya olmayan ve  Kariyer.net resmi web sitesini (“www.kariyer.net”) ziyaret ederek, İK Blog’ da yayımlanan rapor, makale ve benzeri içeriklerden haberdar olmak istediğin beyan eden tarafları  ifade etmektedir. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kariyer.net resmi web sitesini ziyaret ettiğinizde, çeşitli alt modüllerde bulunan rapor özetleri, makaleleler vb içeriklerlerden haberdar olmak üzere doldurduğunuz formda yer alan isim soy isim, şirket, pozisyon ve e-posta adresi bilgilerinizi işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

HR Pulse sayfasını ziyaret ederek haberdr olmak istediğinizi beyan ettiğiniz raporun tarfınıza iletilebilmesi için  gerekli olması sebebiyle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

 • Üçüncü taraflar olarak internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sayfamızda HR Pulse sayfasında bulunan raporlar, makaleler ve benzeri içeriklerden haberdar olmanızı sağlamak
 • E-ileti iznine onay vermeniz halinde reklam ve pazarlama içerikli iletişimi sağlamak

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

İnternet sayfamızı ziyaret eden üçüncü taraf olmanız halinde, web sitesinde yer alan rapor, makale ve benzeri içeriklerden haberdar olmak üzere talepte bulunduğunuzda sizi bu içeriklerden haberdar etmek amacıyla işlemekteyiz

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Kariyer.net resmi web sitesini ziyaret etmeniz halinde HR Pulse sayfasında bulunan rapor, makale ve benzeri içeriklerden haberdar olmak isterseniz, ilgili iletimin sağlanması için destek aldığımız yurt dışında yerleşik ve veri sorumlusu veri işleyen ilişkisi içerisinde bulunduğumuz servis sağlayıcımız ile e-posta adresinizi paylaşıyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde belirtilen şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak 
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına,  Ek-I’ de görebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 1000001013949928

İletişim Linki: http://www.kariyer.net/website/Hakkimizda/AdresKroki.aspx 

Adres: Saray Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat:3 Ümraniye, İstanbul

 

EK – I

KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU HAKININ  KULLANIMI İÇİN BAŞVURU MU 

 Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 • AYDINLATMA 

 

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız, savunma hakkımızı kullanmak veya başvuruların organizasyonu veya yönetimi amacıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir, bu amaçlarla avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve bu başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli makamlarla paylaşılabilir. 

 

 • BAŞVURU USULÜ 

 

İmzalı ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize bu başvuru formunu doldurmadan önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi  (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

İmzalı ve yazılı başvuru yapmanız halinde bu başvurunun tarafımıza tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yaptığınız yazılı başvuruyu bizlere tebliğ edildiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarih başvuru tarihidir.  Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

 

 • BAŞVURUNUZA CEVAP USULÜ 

 

Şirket tarafından talebinize cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda iletebiliriz. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgileriniz, başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır: 

 • Adınız ve soyadınız 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranız 
 • Yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız 
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz 
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz 
 • Telefon ve varsa faks numaranız 

Başvurunuza yazılı cevap hazırlamamız halinde, cevap metnimiz on sayfayı aşarsa, aşan her sayfa için tarafınızdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7’de belirtilen işlem ücreti talep edilir. 

 

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Adı – Soyadı:   
Kanuni Temsilci Adı-Soyadı:   
T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):   
Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):   
Telefon Numarası:   
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:   
Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası:   

 

 

 • VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ 

 

Şirketinizle Olan İlişkim 

 

 
 Aday 

 

 İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

 

 Gerçek Kişi İşveren Müşteri 

 

  

 Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı 

 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

 Çalışan 

 

İlgili Birim:………………….……………………………………… 

 

 Eski Çalışan 

 

Çalıştığım Yıllar : …………………………………………. 

 Çalışan Adayı 

 

Tarih : ………………………………………………………………….. 

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

 

Firma ve pozisyon:…………………………… ……… 

 Diğer: …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM 

 

  1. Talebim 

 

  1. Talep konusuna dair bilgi ve belgeler 

Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz. 

 

 • VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM 

 

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim. 

Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir.

Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz: 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı : 

İmza            :