Kurum kültürünün tanımı nedir? Hangi unsurlardan oluşur? Nasıl özellikleri vardır? Günümüzde hangi kurum kültürü türlerinden bahsedilebilir?

Kurum kültürü genel anlamıyla herhangi bir kuruma özgü davranışları, inançları ve alışkanlıkları kapsar. Kültür o kurumun üyeleri tarafından paylaşılır, onların davranışlarını düzenler. Çalışanların kurumsal aksiyonlarının kurum kültürüyle örtüşmesi, yönlendirilebilmesi ve normların grup üyeleri tarafından kabul edilmesi halinde yerleşmiş bir kurum kültüründen söz edilebilir.

Kurum kültürünün özellikleri

– Kurum kültüründe davranışlar kalıplaşmıştır.

– Kurum kültüründe hem soyut hem de somut değerler söz konusudur.

– Kurum çalışanları kültüre saygı duyar, ona göre davranır, yaşaması ve gelişmesi için çalışır.

– Kurum kültürü sonradan kazanılır, yöneticilerin aktarımı ile ortaya çıkar.

– Kurum kültürünün devamı ve sağlıklı işlemesi için işe alımda uygun adayı seçmek gerekir.

– Kurum kültürünün oluşması için üst yönetimin emek vermesi ve istikrarlı olması çok önemlidir.

– Kurum kültürü farklı kültürlerden gelen kişilerin farklılıklarını ortak değerler düzleminde birleştirir.

– Kurum kültürü çalışanlar için anlam yaratır, iş tatmini sağlar.

– Kurum kültürü soyut bir denetim mekanizması oluşturur.

Şirket kültürü değerlerin yazılması ve çalışanlar tarafından ezberlenmesi ile kurulmaz. Sağlam bir kurum kültürü çalışanlar ve yöneticiler tarafında davranışlarla kurulur.

– Kurum kültürüne uygun işe alımda psikometrik araçların, kişilik envanterlerinin ve testlerin katkısı büyüktür.

– Kurum kültürünün oluşumunda güçlü liderlik rolü en önemli unsurdur. Örnek bir güçlü lider kültürün oluşması, gelişmesi ve yayılması noktalarında en etkili figürdür.

– Kurum kültüründe ahlaki, dini, teknik, ekonomik, psikolojik ve sosyal değerler belirleyicidir.

Kurum kültürünün çeşitleri

Direnç

Bu kültüre sahip kurumlarda değişime direnç gösterilir.

Süreklilik

Süreklilikte hem geçmişten gelen değerler esas alınır hem de geleceğe dair değişimler kabul edilir.

Değişim

Geleneksel değerlerden çok yenilik ve değişime odaklanılır. Bu tür kurumlarda koruyucu ve garantici geleneksel yaklaşım yerine risk alan ve esnek yenilikçi yaklaşım esastır.

Muhafazakâr

Muhafazakâr değerler söz konusudur. Bu kültürde değişime tedirgin yaklaşılır, asıl çaba mevcut kültürü yaşatmak amacıyla verilir.

Kurumun kuruluş tarihi, çevre, kurum dili, değerler, liderler, inançlar ve davranış kuralları kültürü oluşturur. Kurum kültürünü oluştururken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bu noktalar kültürün yaşatılması ve geliştirilmesi için özen gösterilmesi gereken noktalardır. Kurum kültürünün oluşum aşamasında çalışanlarla yöneticiler arasında etkin ve açık bir iletişim kurulmalıdır. Çalışanların karar süreçlerine katılması iş tatmini, kültürün yenilikçi bir şekilde gelişimi ve motivasyon açısından gereklidir. Kurum kültürüne göre işe alımlarda çalışanlar arasında uyum olmasına, birbirleriyle ortak noktada buluşabilecek adayların seçilmesine dikkat etmek gerekir. Kültürün oluşum aşamasında kurumun çalışmalarının güvence altına alınması da son derece önemlidir.